Srbija odobrila do sada neviđenu pomoć od 5,1 milijarde evra

Vlada Republike Srbije je 31. marta 2020. godine usvojila program mera podrške privredi u iznosu od 5,1 milijarde evra (Program Srbije). Prema rečima ministra finansija, Siniše Malog koji je najavio donete mere nešto ranije istog dana „[Program Srbije] čini čak polovinu državnog budžeta i 11% bruto domaćeg proizvoda“.

Ono što ovaj slučaj čini jedinstvenim i retkim jeste da on ustvari predstavlja precedent „COVID-19 državne pomoći dodeljene u zemljama koje su u procesu pridruživanje EU“. Drugim rečima, ovo je prvi slučaj uvođenja ovakvih mera i pomoći uoči izbijanja COVID-19 od strane države koja je u procesu pridruživanja EU, na osnovu člana 107 (b) i (c) Ugovora o funkcionisanju EU (UFEU) i celokupne regulative EU, koja je u primeni tokom procesa pridruživanja EU. Kao takav, on služi kao zakonski osnov za druge države koje su u procesu pridruživanja EU, i to ne samo za države zapadnog Balkana, već i za Tursku, Ukrajinu i ostale.

 

Iako još nisu objavljene u Službenom glasniku Republike Srbije, pravni osnov za donošenje opisanih mera, između ostalog, proizilazi iz „Obaveštenja Komisije u pogledu dodele državne pomoći u vezi sa COVID-19“ (Obaveštenje KKDP) usvojeno od strane Komisije za kontrolu državne pomoći (KKDP) 17. marta 2020. godine. U Obaveštenje KKDP u potpunosti je pretočena Komunikacija Evropske komisije u vezi sa COVID-19 od 13. marta 2020. godine (Komunikacija Komisije) u srpski pravni sistem, a u skladu sa članom 73(2) Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju EU i sa članom 107 UFEU.

 

Shodno navedenom, većina mera podrške nije selektivne prirode i u skladu je sa odgovorom Evropske komisije, te prema tome ne predstavlja državnu pomoć koju je potrebno prijaviti.

 

Međutim, za određene šeme Vlada Srbije najavila je uvođenje „posebnog pravnog okvira u narednih deset dana“ (naglašavanje pojedinih delova je dodato), izjavio je ministar Siniša Mali. Vlada Srbije i KKDP i dalje mogu odlučiti da pretoče Privremeni okvir EU. Za sada, a u skladu sa Obaveštenjem KKDP, takva pomoć može biti preispitana u skladu sa članom 107 (b) ili (c) UFEU, ali pre svega od strane srpskog organa za kontrolu državne pomoći, KKDP.

 

Ostaje da se vidi kako će Evropska komisija, a posebno Generalni direktorat za konkurenciju (DG COMP), kao i Generalni direktorat za susedsku politiku i pregovore o proširenju (DG NEAR) proceniti ove i druge mere u skladu sa njihovim ovlaščenjima iz sporazuma o pridruživanju EU (na koje su se oba direktorata vrlo rado pozivala u prošlosti).

Program Srbije je, u velikoj meri, nastao po ugledu na Komunikaciju Komisije Covid-19 od 13. marta 20120. godine, kao po ugledu na mere država članica EU koje su naknadno preduzete. Međutim, mere neće biti primenjive na bilo kojeg učesnika na tržištu koji je otpustio više od 10% zaposlenih tokom vanrednog stanja (uvedeno 15. marta 2020. godine)

Paket mera sastoji se iz četiri kategorije:

 

  1. Mere poreske politike. Prvi set mera je primenljiv na sve kompanije i pretpostavlja (i) odlaganje plaćanja poreza i doprinosa na zarade za privatni sektor tokom vanrednog stanja do prvog kvartala 2021, sa mogućnošću daljeg odlaganja plaćanja; (ii) odlaganje plaćanja poreza na dobit, ali samo od 1. aprila 2020, odnosno samo za drugi kvartal, što isključuje prethodnu fiskalnu godinu, prvi kvartal i ostatak 2020. godine; (iii) oslobođenje od plaćanja PDV-a ali isključivo za donacije. Cilj predstavljenih mera jeste nužno povećanje likvidnosti.

 

  1. Direktna pomoć privatnom sektoru (potencijalno mera državne pomoći koja podleže prijavi) Pretpostavljamo da će navedena pomoć biti revidirana u okviru najavljene šeme državne pomoći koja će biti usvojena u narednih 10 dana. Naime, drugi set mera se sastoji od (i) isplate direktne pomoći u visini minimalne zarade preduzetnicima, malim i srednjim kompanijama tokom vanrednog stanja u trajanju od najmanje tri meseca. Drugi skup mera (ii) odnosi se na subvencionisanje 50% minimalne zarade velikim kompanijama za režim zaposlenih shodno članovima 116 i 117 Zakona o radu (odnosno čiji zaposleni su poslati na prinudni odmor zbog smanjenog obima poslovanja ili potpune obustave rada). Navedena pomoć je selektivna i pravi diskriminaciju između malih i srednjih preduzeća i velikih privrednih društava. Interesantno je da se predviđene mere pomoći direktno isplaćuju zaposlenima dok kompanije predstavljaju neku vrstu indirektnih korisnika pomoći.

 

  1. Mere likvidnosti za privatni sektor (potencijalno mera državne pomoći koja podleže prijavi) Pretpostavljamo da će navedena pomoć biti revidirana u okviru najavljene šeme državne pomoći koja će biti usvojena u narednih 10 dana. Najavljene mere su usmerene na očuvanje likvidnosti i imaju za cilj podršku privrednim društvima koja se suočavaju sa nelikvidnošću zbog izbijanja pandemije COVID-19. Naime, predviđene su sledeće mere: (i) program za dodelu kredita za održavanje likvidnosti i obrtnih sredstava za male i srednje kompanije registrovane u relevantnom registru preko Fonda za razvoj Republike Srbije i (ii) šema državne pomoći za bankarske kredite obezbeđene državnim garancijama za mala i srednja preduzeća u cilju obezbeđivanja likvidnosti i obrtnih sredstva kompanijama.

 

  1. Direktna novčana pomoć za svakog punoletnog građanina Srbije u iznosu od 100 evra. Navedena mera očigledno nije selektivna i potencijalno ne predstavlja državnu pomoć, iako određeni elementi i kriterijumi za definisanje grupe korisnika mogu potencijalno otvoriti pitanje državne pomoći.

Paket predstavljenih mera se odnosi na mnogobrojne mere koje je Srbija prethodno uvela:

Narodna banka Srbije uvodi zastoj u otplati obaveza u trajanju od 90 dana

Poreske mere kao odgovor na epidemiju COVID-19

Rokovi u sudskim postupcima „pauzirani“ zbog pandemije COVID-19

Iz udobnosti vašeg doma do poslovnog odnosa sa bankom

COVID-19 i privremeni prestanak obavljanja delatnosti – šta se dešava sa fiskalnim kasama?

Upravni postupci: nova pravila o rokovima

Za detaljnu listu mera i posledica uvođenja istih pogledajte sledeći link [u padajućem meniju odaberite Srbiju]: https://www.coronavirus.geciclaw.com/

 

Za više informacija možete nas kontaktirati na  covid19@geciclaw.com