25 mar, 2020
Povratak na naslovnu

Poreske mere kao odgovor na epidemiju COVID-19 – van snage*

Vlada Republike Srbije („RS“), uz supotpis Predsednika RS, na svojoj sednici održanoj 20. marta 2020. godine usvojila je Uredbu o poreskim merama za vreme vanrednog stanja radi ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Uredba“). Uredba uključuje mere poreske olakšice i sniženje stope zatezne kamate kako bi se olakšali zaoštreni ekonomski uslovi i povećala likvidnost poreskih obveznika tokom ovog perioda vanrednih izazova. Uredba je odmah stupila na snagu, tj. 20. marta 2020. kao deo kontinuiranog procesa primene mera za podršku finansijskoj stabilnosti i likvidnosti. Tokom vanrednog stanja, Uredba predviđa dve glavne mere, smanjenje zatezne kamate i poreske olakšice za određene poreske obveznike.

 

Smanjenje zatezne kamate

Uredba predviđa smanjenje zatezne kamate za manje plaćeni ili više plaćeni porez tako da sada postaje jednaka godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije („NBS“). Naime, za poreske obveznike – pravna lica, preduzetnike, poljoprivrednike i fizička lica, tokom vanrednog stanja, za iznos više ili manje plaćenog poreza i sporednih davanja, osim kamate, obračunava se i plaća kamata koja je jednaka sadašnjoj godišnjoj referentnoj stopi NBS. Kao što smo izveštavali u našem poslednjem članku, uticaj korona virusa i reakcija centralnih banaka, NBS je smanjila referentnu kamatnu stopu. Naime, na vanrednoj sednici održanoj 11. marta 2020. godine Izvršni odbor NBS izglasao je smanjenje referentne kamatne stope za 50 baznih poena, na nivo od 1,75%, što znači da je zatezna kamata smanjena sa 11,75% na 1,75% godišnje. Smanjivanjem referentne kamatne stope u uslovima niskih inflatornih pritisaka, NBS pruža dodatnu podršku za kreditni i ekonomski rast, čime se povećava i likvidnost poreskih obveznika.

 

Poreska olakšica za određene poreske obveznike

Donošenjem Uredbe, Vlada je obezbedila poresku olakšicu za pravna lica, preduzetnike, poljoprivrednike i fizička lica koji su uključeni u šemu odobrenog odlaganja plaćanja poreza. Za one poreske obveznike kojima je odobreno odlaganje plaćanja poreskog duga u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji („ZPPA“), za vreme vanrednog stanja, počev od rate koja je dospevala u martu 2020. godine, neće se preduzimati mere predviđene članom 74. stav 7-9. ZPPA. Naime, to znači da poreske vlasti neće poništiti sporazum o odlaganju plaćanja dugovanog poreza, tj. ukinuti rešenje o odlaganju plaćanja dugovanog poreza, niti će radi naplate istog sprovoditi postupak prinudne naplate. U osnovi, to znači da ti poreski obveznici neće morati da izmiruju svoje obaveze, i to počevši od rate koja je dospela u martu 2020. godine. Štaviše, tokom ovog perioda neće se ni obračunavati zatezna kamata na odložene poreske dugove, bilo odlaganjem izvršenja konačnog poreskog akta, bilo odlaganjem plaćanja dugovanog poreza.

Uredbom međutim nije definisano da li protiv poreskog obveznika, koji podnese poresku prijavu, a ne plati porez, može biti podneta prekršajna prijava za neplaćanje poreza.

 

Dodatni instrumenti za poreske obveznike

Pored donetih mera, napominjemo da poreski obveznici za smanjenje svog poreskog opterećenja u periodu umanjene poslovne aktivnosti mogu iskoristiti dva redovna instrumenta predviđena poreskim zakonima. U pitanju su sledeći instrumenti:

  • poreski obveznici u skladu sa ZPPA mogu zahtevati odlaganje plaćanja dugovanog poreza, ako ispunjavaju zakonom propisane uslove
  • u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica i Zakonom o porezu na dohodak građana, ako u tekućem poreskom periodu dođe do značajnih promena u poslovanju, poreskih instrumenata ili drugih okolnosti koje bitno utiču na visinu mesečne akontacije poreza, pravna lica i preduzetnici koji vode poslovne knjige mogu podneti poreski bilans i poresku prijavu u kojoj će obračunati novi iznos akontacije.

 

Za više informacija možete nas kontaktirati na  covid19@geciclaw.com