Uredba o direktnim davanjima – nova „doza“ pomoći?

Prošlog meseca, stupila je na snagu nova Uredba o utvrđivanju Programa direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije privrednim subjektima u privatnom sektoru u cilju ublažavanja ekonomskih posledica prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2  („Uredba“), koja je doneta na sednici  Vlade Republike Srbije  („Vlada“) 11. februara 2021. godine.

Na prvom mestu se treba podsetiti toga da nije u pitanju prva „doza“ pomoći privredi. Još u aprilu 2020. godine je Vlada ustanovila Pravni okvir mera podrške privredi. Jedna od njih je Uredba o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 o kojoj smo vas već informisali. Naime, ona obrađuje mere poreske politike, a među njima i način davanja iz budžeta Republike Srbije, PDV tretman prometa dobara i usluga bez naknade za zdravstvene svrhe, kao i isplatu jednokratne novčane pomoći svim punoletnim građanima Republike Srbije iz budžeta.

Ono što je važno posebno naglasiti u vezi sa ovom Uredbom jeste što se primenjuju na privredne subjekte u privatnom sektoru, bez obzira na veličinu.  Naime, pravo na direktna davanja ostvaruju kako domaća pravna lica tako i ogranci i predstavništva stranih pravnih lica. Štaviše, ukoliko ispunjavaju uslove predviđene Programom, pravo na isplatu direktnih davanja mogu da koriste i preduzetnici, preduzetnici poljoprivrednici i preduzetnici paušalci koji su registrovali privremeni prekid obavljanja delatnosti najranije na dan stupanja na snagu Programa.

Međutim, Uredba jasno isključuje od primene banke, društva za osiguranje i društva za reosiguranje, društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima, davaoce finansijskog lizinga, kao i platne institucije i institucije elektronskog novca.  Pored toga, pravo na direktna davanja nemaju ni korisnici javnih sredstava, kao ni privredni subjekti kojima je na poslednji dan meseca koji prethodi mesecu u kome se isplaćuju direktna davanja privremeno oduzet PIB.

Kada je reč o pogodnostima koje Uredba obezbeđuje, ukoliko ispune uslove propisane Uredbom, privredni subjekat koji posluje u okviru privatnog sektora ima pravo na direktna davanja u iznosu koji se dobija kao proizvod broja zaposlenih sa punim radnim vremenom za čije je zarade i naknade zarada podneo Pojedinačnu poresku prijavu o obračunatim porezima i doprinosima za relevantni obračunski period i iznosa jedne polovine osnovne minimalne neto zarade za januar 2021. godine. Dakle, iznos pomoći će biti 15.450,12 dinara po zaposlenom.

Namena propisanih direktnih davanja je vrlo strogo i jasno određena – naime, isključivo za isplate zarada i naknada zarada zaposlenima i to najkasnije do kraja jula ove godine. 

Bitno je reći nešto i o samom postupku prijave za ove vrste davanja – privredni subjekti to mogu učiniti davanjem posebne izjave na portalu Poreske uprave ePorezi, koja se daje shodnom primenom propisa kojima se uređuje podnošenje poreskih prijava u elektronskom obliku i to za svako davanje posebno. 

Pored toga, postoji obaveza otvaranja posebnog računa kod banke gde privredni subjekt već ima račun kako bi davanja bila uplaćena na novootvoreni račun. Ukoliko pak privredni subjekt ima račune kod više od jedne banke postoji obaveza da do 25. marta 2021. kroz portal ePorezi, dostavi podatak o nazivu banke kod koje će mu biti otvoren ovaj novi “covid” račun.

Važno je naglasiti da se pravo na isplatu dividendi i pravo na direktna davanja u skladu sa Uredbom međusobno isključuju. Naime, privredni subjekti u privatnom sektoru koji isplate dividende počev od dana stupanja na snagu Programa pa do kraja 2021. godine, nemaju pravo na isplatu direktnih davanja, a u slučaju da im se direktna davanja isplate na njih se shodno primenjuju pravila za gubitak prava na korišćenje direktnih davanja”.

Direktna davanja takođe neće biti dostupna onima koji smanje broj zaposlenih za više od 10%. U skladu sa Uredbom, privredni subjekt u privatnom sektoru gubi pravo na korišćenje direktnih davanja propisanih Programom ukoliko u periodu od dana stupanja na snagu Programa pa do isteka roka od tri meseca od poslednje isplate direktnih davanja, smanji broj zaposlenih za više od 10% ne računajući zaposlene koji su sa privrednim subjektom u privatnom sektoru zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre stupanja na snagu Programa za period koji se završava u periodu od dana stupanja na snagu Programa do isteka roka od tri meseca od poslednje isplate direktnih davanja. Ukoliko subjekti koji izgube pravo na direktna davanja ne izvrše povraćaj sredstava, povraćaj sredstava će se izvršiti na osnovu rešenja Poreske uprave.

Može se zaključiti da nova Uredba donosi pogodnosti i da će neminovno (bar na kratak rok) biti od značaja za privredna društva. Takođe, ona indirektno može da ima uticaj i na to da poslodavci „odustanu“ od ideje da nekog otpuste. Stoga je njen značaj veliki – ona ne označava samo kratkotrajnu pomoć već i znak spremnosti države da pomogne privrednim društvima.