16 apr, 2020
Povratak na naslovnu

Vlada odgovorila na pitanja koja se tiču fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja privrednim subjektima

Pravni okvir mera podrške privredi, ustanovljen je 10.04.2020. godine usvajanjem većeg broja uredbi Vlade Republike Srbije („Vlada“). Nepunih nedelju dana nakon njihovog objavljivanja, međutim, broj nedoumica privrednika raste.

 

Jedna od njih je Uredba o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 („Uredba“) koja obrađuje mere poreske politike, a među njima i način davanja iz budžeta Republike Srbije, PDV tretman prometa dobara i usluga bez naknade za zdravstvene svrhe, kao i isplatu jednokratne novčane pomoći svim punoletnim građanima Republike Srbije iz budžeta.

 

Vlada je ponudila svojevrsno autentično tumačenje određenih odredbi Uredbe, kojim je odgovorila na najčešće postavljena pitanja građana. Mi smo odlučili da se nadovežemo na taj korak i prenesemo te odgovore te, na nekim mestima, ukoliko je potrebno odgovore pojednostavimo i ukažemo na dodatne nedoumice.

 

 1. Da li se, u uslov za primenu mera u vezi sa smanjenjem broja zaposlenih, uračunavaju i lica angažovana po ugovorima o privremenim i povremenim poslovima? Da li poslodavac može bez smetnji da raskine ugovore o privremenim i povremenim poslovima i da ostvari pravo na korišćenje mera?

 

Ne, uslov se ne odnosi na lica angažovana na osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima. To znači da će se poslodavac kvalifikovati za primenu mera na osnovu Uredbe čak i ukoliko je takvim licima prekinuo angažman za vreme vanrednog stanja. Dodatno, uslov koji se tiče smanjenja broja zaposlenih ne odnosi se ni na druga lica angažovana van radnog odnosa. Tu se, prema Zakonu o radu Republike Srbije, ubrajaju lica angažovana na osnovu ugovora o delu, ugovora o privremenim i povremenim poslovima kao i ugovora o dopunskom radu.

 

 1. Da li je moguće opredeliti se samo za meru direktne pomoći, a da se pri tome, nastavi sa uplatom poreza i doprinosa na zarade?

 

U ovom slučaju, držimo se autentičnog tumačenja Vlade i Ministarstva finansija. Mere predviđene Uredbom, osmišljene su kao celina. U momentu kada se adresati Uredbe opredele da prihvataju mere, sve mere će automatski biti primenjene. To znači da će dobiti direktnu pomoć, ali da će i plaćanje poreza i doprinosa nužno biti odloženo. Međutim, ono što se automatski podrazumeva je samo odlaganje roka dospelosti obaveze plaćanja poreza i doprinosa. Kako se objašnjava u, odgovoru, ne postoji prepreka da se plaćanje izvrši pre roka dospelosti. To znači da će privredni subjekti moći da izvrše svoje obaveze regularno kao i da mera odlaganja nije primenjena iako će se rok dospelosti odložiti ukoliko se izjasne da prihvataju mere.

 

 1. Da li je poslodavac dužan da uplaćena bespovratna sredstva prosledi zaposlenima? Jasno je da se sredstva mogu koristiti samo za isplate zarade, ali nije jasno da li se sredstva moraju iskoristiti?

 

Pre svega Vlada, takođe nedvosmisleno, naglašava da se iznos primljenih sredstava može iskoristi isključivo za isplate zarada i naknade zarada zaposlenima. Ukoliko poslodavac ne želi da koristi ovakve olakšice on nema obavezu da prihvati primenu mera. Takođe, ukoliko poslodavac ne iskoristi primljena direktna davanja za isplatu zarade zaposlenima, nakon završetka primene mera u skladu sa Uredbom, neiskorišćeni iznos sredstava biće vraćen u budžet. Prema mišljenju Vlade, međutim, ne postoji nijedan razlog da se primljena sredstva ne iskoriste za isplate zarada, odnosno naknada zarada zaposlenima.

 

 1. Ukoliko je poslodavac isplatio zaposlenima zarade (bez umanjenja) za mart 2020. godine početkom aprila, da li će, u ovom slučaju, zaposleni koji je već dobio pun iznos zarade za mart 2020. godine, dobiti i dodatni iznos u visini neto minimalne osnovne zarade?

 

Vlada prvo pojašnjava da će u ovom slučaju, pravo na isplatu direktnih davanja u visini minimalne zarade, poslodavci ostvariti u maju, junu i julu.

 

Međutim, odgovarajući na neka od narednih pitanja, Vlada dodaje i sledeće. Cilj direktnih davanja predviđanih Uredbom je da se poslodavcu olakša obezbeđivanje sredstava za isplatu zarada zaposlenima, odnosno ukoliko je to moguće da se zaposlenima isplate zarade u višem iznosu od onog koji je ugovoren. Uredbom se ne opredeljuje visina zarade koju će poslodavac isplatiti zaposlenom. Iz navedenog zvaničnog odgovora proizlazi da je ostavljena mogućnost da poslodavci, na osnovu direktnih davanja, isplate zarade čak i u većem iznosu od onog koji im pripada na osnovu ugovora o radu. Naravno, ne postoji obaveza poslodavca da uveća zarade, ali čini se da je takva mogućnost ipak ostavljena. Kada je u pitanju mart svakako, ako su zarade već isplaćene, osnova za eventualno uvećavanje neće ni biti jer se u tom slučaju poslodavci neće kvalifikovati za direktna davanja za mart.

 

 1. Postavljaju se i dodatna pitanja koja se tiču situacije kada su poslodavci već isplatili zarade za mart. Prema članu 9. Uredbe poslodavci koji su već isplatili plate za mart nemaju prava na direktna davanja za 3, nego samo za 2 meseca. Pitanje građana je da li je to tačno?

 

Ovo nije ispravno razumevanje. Kako je već odgovoreno, s obzirom na to da će poslodavac, u ovom slučaju, pravo na isplatu direktnih davanja ostvariti u maju, junu i julu, pokrivena će biti takođe tri meseca.

 

Član 9. Uredbe uređuje samo način obračuna visine direktnih davanja na koja poslodavac može da ostvari pravo. Pitanje prihvatanja mera i značaja trenutka prihvatanja mera za obim ostvarivanja prava na direktna davanja uređen je članom 11. Uredbe. U svakom slučaju, ukoliko ispuni ostale uslove predviđene Uredbom, poslodavac koji je, pre stupanja na snagu Uredbe, već isplatio zaradu za mart 2020. godine, može da ostvari pravo na direktna davanja za sva tri meseca ukoliko odgovarajuću PPP-PD prijavu za zarade za april podnese do kraja aprila 2020. godine sa označenim datumom plaćanja 04. 01.2021. godine.

 

 1. Da li je poslodavac dužan da, na iznos bespovratnih sredstava koja će proslediti zaposlenima, obračuna porez na zarade i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, naročito u slučaju kada je zaposleni već dobio pun iznos zarade od poslodavca, a direktna pomoć se isplaćuje kao “dodatak”?

 

Direktna davanja isplaćena u skladu sa Uredbom se koriste za isplatu zarada i naknada zarada zaposlenima. Na sve isplate zarada i naknada zarada zaposlenima se plaćaju porezi i doprinosi u skladu sa relevantnim odredbama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Dakle, poslodavci se neće osloboditi obaveze da obračunaju i isplate poreze i doprinose. Svakako, kako je već pojašnjeno, rokovi dospelosti tih obaveza biće odloženi.

 

U slučaju kada je poslodavac zaradu za mart 2020. godine isplatio pre stupanja na snagu Uredbe, pravo na odlaganja plaćanja poreza i doprinosa može pod propisanim uslovima ostvariti za zarade koje se isplaćuju za april, maj i jun.

 

 1. Vlasnik društva sa ograničenom odgovornošću je i jedini zaposleni u društvu. Nad društvom je 20. marta pokrenut unapred planiran proces dobrovoljne likvidacije. Plan je da se i dalje uplaćuju doprinosi za naredna četiri meseca koliko traje rok koji je zakonom propisan za zatvaranje DOO. Da li u ovom specifičnom slučaju, s obzirom na to da vlasnik sebi uplaćuje zaradu, on ima pravo na pomoć države u vidi minimalca za mart, maj i jun?

 

U opisanom slučaju, može se ostvariti pravo na direktna davanja. Međutim, postoji obaveza da vlasnik ostane u radnom odnosu sa privrednim društvom čiji je vlasnik još 3 meseca nakon isplate poslednjeg direktnog davanja. Takođe, pre registracije likvidacije moraće da se izmire sve obaveze privrednog društva u vezi plaćanja poreza i doprinosa, bez obzira na to da li su te obaveze dospele za plaćanje.

 

Nakon navedenog zvaničnog odgovora, ostaje međutim jedna nedoumica. Navodi se da će vlasnik morati da ostane u radnom odnosu sa društvom još tri meseca nakon što se isplati poslednje direktno davanje. Postavlja se pitanje, međutim, kako je to praktično uopšte moguće s obzirom na to da je društvo započelo postupak likvidacije i da će tada verovatno prestati da postoji

 

 1. Uzimajući u obzir da je već poslat PPP-PD za mart, da li to znači da poslodavac koji je izvršio obaveze na vreme, ne može da dobije bespovratnu pomoć za taj mesec?

 

Ukoliko ispuni ostale uslove predviđene Uredbom, poslodavac koji je pre stupanja na snagu Uredbe već isplatio zaradu za mart 2020. godine, može da ostvari pravo na direktna davanja za sva tri meseca ukoliko odgovarajuću PPP-PD prijavu za zarade za april podnese do kraja aprila 2020. godine sa označenim datumom plaćanja 04.01.2021. godine.

 

 1. Na kakvu vrstu pomoći imaju pravo lica koja su u sistemu PDV-a i imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo?

 

Fizička lica koja imaju status preduzetnika poljoprivrednika u smislu Zakona o porezu na dohodak građana, bez obzira na to da li su PDV obveznici, imaju pravo na fiskalne pogodnosti i direktna davanja predviđena Uredbom ukoliko ispunjavaju ostale propisane uslove.

 

 1. Da li kompanija ima pravo na uplatu bespovratnih novčanih sredstava na ime zarada zaposlenih ukoliko sada iz sopstvenih obrtnih sredstava namiri zarade zaposlenih, kao i da li će ta uplaćena bespovratna sredstva koja su namenjena za isplatu zarada sa namenskog računa moći da se prebace na tekući račun i koriste za namirivanje obaveza iz redovnog poslovanja čije namirivanje se sada odlaže zbog isplata zarada zaposlenima?

 

Direktna davanja propisana Uredbom su strogo namenska sredstva i mogu se koristiti samo za isplate zarada i naknada zarada zaposlenima.

 

 1. Obračunata je i isplaćena zarada kao i porezi i doprinosi za mart pre stupanja na snagu Uredbe, ali je pogrešno označen datum. Da li je moguće ispraviti grešku? Kako popunjavati poresku prijavu nadalje?

 

S obzirom na to da je pogrešno opredeljen datum u PPP-PD koja je podneta u vezi sa isplatom zarada za mart 2020. godine, kao i da su plaćeni porezi i doprinosi na navedenu zaradu i to sve pre stupanja na snagu Uredbe, pravo na direktna davanja za tri meseca može da se ostvari ukoliko se do kraja aprila 2020. godine podnese PPP-PD prijavu za zarade za april 2020. godine.

 

 1. Da li preduzetnik koji je hipotetički zamrzao poslovanje od 20.03.2020., dakle posle proglašenja vanrednog stanja, treba ponovo da ga aktivira kako bi dobio sredstva po osnovu Uredbe?

 

Ne, ali preduzetnik mora ispuniti sve ostale uslove predviđene Uredbom da bi mogao da ostvari pravo na direktna davanja predviđena Uredbom.

 

 1. Da li odloženo plaćanje važi i za prijave obrasca PP OD-O prijava za osnivača i da li i za njih važi neto uplata od 30.000 RSD

 

Ne, pravo na odloženo plaćanje i direktna davanja može se ostvariti samo za osnivača za koga se popunjava PPP-PD prijava.

 

 1. Da li se novac može podići i isplatiti zaposlenom preko blagajne ako zaposleni nema tekući račun?

 

Ne. Za isplatu ovih sredstava neophodno je da zaposleni ima otvoren tekući račun.

 

 1. Da li poslodavac koji je u mogućnosti da isplati minimalac i više od minimalca za mart (već isplatio), april, maj ili jun mora da čeka uplatu od 30.000 dinara pa tek onda vrši isplatu neto zarade sa posebnog računa, a razliku sa redovnog računa, ili ima načina da dokaže da je neto zaradu isplatio sa redovnog računa u punom iznosu i pre uplate na poseban račun.

Direktna davanja isplaćena u skladu sa Uredbom se koriste isključivo za isplatu zarada i naknada zarada zaposlenima. Na sve isplate zarada i naknada zarada zaposlenima se plaćaju porezi i doprinosi u skladu sa relevantnim odredbama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, bez obzira na to da li se ova plaćanja vrše iz sopstvenih sredstava ili iz sredstava sa namenskog računa na koji se uplaćuju direktna davanja u skladu sa Uredbom. Uredba ne propisuje ukupan iznos zarade i naknade zarade koju poslodavac treba da isplati zaposlenom.

 1. Poslodavac ne želi da odlaže plaćanje poreza I doprinosa i samim tim neće u polje 1.4 upisati 4.1.2021. godine. Kako se podnose poreske prijave i kako oni imaju pravo na naknadu po članu 9. ove uredbe?

Prihvatanje mera u skladu sa Uredbom vrši se isključivo unošenjem datuma 04.01.2021. u polje 1.4.

 1. Da li pravno lice koje za svog zaposlenog u redovnim okolnostima koristi subvenciju povraćaja poreza i doprinosa od 65% ima pravo korišćenja mere odlaganja poreza i doprinosa a da pri tom ne izgubi pravo na subvenciju u period koji sledi nakon 3 meseca?

Da, ima.

 1. Na koji način se odlaže plaćanje akontacije poreza na dobit, obzirom da se one mesečno uplaćuju na bazi konačne prijave poreza na dobit? Dakle, nema mesečne prijave da bi se nešto čekiralo. Da li je odlaganje automatsko ili je nešto potrebno uraditi?

Odlaganje se vrši automatski na osnovu prihvatanja fiskalnih pogodnosti koje se vrši popunjavanjem prijave PPP-PD na način propisan Uredbom.

 1. U uredbi piše da se u poreskoj prijavi upisuje datum 04.01.2021. i da se obaveštava PU na koji račun će se vršiti uplata minimalne zarade. Poreska prijava za zarade za mart podneta je 01.04.2020. i tada još uvek nije bila na snazi pomenuta uredba. Kako treba da postupimo da bismo mogli da koristimo pomoć koju će država isplaćivati?

Privredni subjekat koji ima otvorene račune u više banaka obaveštava preko posebne aplikacije kojoj se može pristupiti na portalu PU u kojoj od tih banaka želi da mu se otvori poseban namenski račun za isplaćivanje direktnih davanja u skladu sa Uredbom. Ukoliko ispunjava ostale uslove predviđene Uredbom, poslodavac koji je pre stupanja na snagu Uredbe već isplatio zaradu za mart 2020. godine, može da ostvari pravo na direktna davanja za tri meseca ukoliko do kraja aprila 2020. godine za zaradu za april 2020. godine podnese odgovarajuću prijavu PPP-PD sa označenim datumom plaćanja 04.01.2021. godine. Takođe, ovaj obveznik može da ostvari i pravo na odlaganje dospelosti za poreze i doprinose na zarade za april, maj i jun 2020. godine, kao i ostala prava po osnovu Uredbe.

 1. Da li radnici koji su primljeni u radni odnos od 01.04.2020. imaju pravo na fiskalne pogodnosti i direktna davanja i za koji period? (ako će primate subvenciju za novozaposlene radnike 65% doprinosa prema Uredbi prema broju zaposlenih na dan 31.03.2014. godine) da li to isključuje jedno drugo?

Ostvarivanje prava po osnovu Uredbe ne isključuje mogućnost ostvarivanja drugih pogodnosti. Što se tiče zaposlenih koji su primljeni u radni odnos 01.04.2020.godine, poslodavac po osnovu ovih zaposlenih može ostvariti pravo na direktno davanje za dva meseca. S druge strane, ostvarivanja prava na fiskalne pogodnosti zavisi od toga da li privredni subjekat ostvaruje pravo na odlaganje plaćanja poreza i doprinosa na zarade koje se isplaćuju za mart, april i maj 2020. godine ili april, maj i jun 2020. godine, tako da se u pogledu zarada zaposlenog koji je zasnovao radni odnos 01.04.2020. godine može ostvariti pravo na odlaganje poreza i doprinosa za dve ili tri zarade.

 

 1. Da li vlasnici, zaposleni koji su koristili pravo na oslobađanje od poreza na zarade i doprinose novoosnovanog preduzetnika u skladu sa članom 21đ Zakona o porezu na dohodak građana i 45 g Zakona o doprinosima (a ističe im to pravo u aprilu – konkretno 8. aprila) da li imaju pravo na fiskalne pogodnosti i direktna davanja i za koji period?

Da. Pod uslovima propisanim Uredbom fiskalne pogodnosti i direktna davanja mogu da ostvare pogodnosti i za sve zaposlene za koje se predaje prijava PPP-PD, izuzev onih koji su izričito navedeni u članu 9. stav 4. Uredbe za koje se ne mogu ostvariti prava na direktna davanja.

 

 1. Da li se predaju PPP-PD obrasci za april do kraja aprila, a za maj i jun isto do kraja tih meseci da bi se dobilo pravo na fiskalne pogodnosti i direktna davanja jer poslodavci ne znaju ko će ostati u radnom odnosu u maju i junu da bi predali prijave do kraja aprila?

PPP-PD obrasci se predaju u zakonom predviđenim rokovima.

Shodno tome, da bi se ostvarila prava iz Uredbe potrebno je do kraja aprila 2020. godine podneti PPP-PD prijavu za zarade za mart 2020. godine. Ukoliko je zarada za mart 2020. godine isplaćena pre stupanja na snagu Uredbe, onda je potrebno podneti PPP-PD za zaradu za april 2020. godine do kraja aprila 2020. godine. Takođe, do kraja naredna dva meseca potrebno je podneti odgovarajuće prijave PPP-PD, a za mesece koji slede nakon meseca za koji je predata PPP-PD prijava do kraja aprila 2020. godine.

 

Ukoliko imate neko dodatno pitanje ili nejasnoću možete nas kontaktirati na covid19@geciclaw.com.