23 mar, 2020
Povratak na naslovnu

Rokovi u sudskim postupcima „pauzirani“ zbog pandemije COVID-19 – van snage*

Vanredno stanje u Srbiji proglašeno je 15. marta 2020. godine. Do danas, Vlada Srbije donela je brojne odluke koje su usmerene na održavanje reda i kojima se sprečava kolaps privrede i pravosudnog sistema. Poslednja u nizu ovih odluka doneta je 20. marta 2020. godine, kada je Vlada donela Uredbu o rokovima u sudskim postupcima za vreme vanrednog stanja („Uredba“).

 

Šta Uredba propisuje?

Iako se sastoji od svega tri člana, Uredbom je efektivno zaustavljen protok rokova u većini sudskih postupaka, počev od 15. marta 2020. godine.

Pre svega, Uredbom je propisano da prestaju da teku rokovi za podnošenje ustavne žalbe, tužbe u parničnom i upravnom postupku, privatne tužbe u krivičnom postupku, kao i rokovi za pokretanje vanparničnih i izvršnih postupaka. Takođe, rokovi koji su predviđeni za preduzimanje drugih radnji pred sudom, kao što je podnošenje žalbi i drugih pravnih lekova u navedenim postupcima, takođe su „pauzirani“ za vreme trajanja vanrednog stanja.

Isto rešenje predviđeno je i za krivične, prekršajne i postupke za privredne prestupe – rokovi za podnošenje žalbi ili vanrednih pravnih lekova u ovim postupcima takođe su u zastoju do daljnjeg.

 

Šta ovo znači za stranke u sudskim postupcima?

U većini slučajeva, rokovi koji su „pauzirani“ Uredbom prekluzivne su prirode. To znači da stranka koja propusti rok za podnošenje tužbe ili žalbe gubi pravo da to učini nakon proteka roka. Uredba je doneta upravo iz ovog razloga – kako bi se sprečile negativne posledice prekluzije na prava stranaka, pogotovo tokom trajanja pandemije virusa COVID-19, s obzirom na to da postoji mogućnost da stranke propuste rokove usled razloga za koje ne odgovaraju.

Međutim, šta ovo tačno znači u praksi?

Na primer, kada je parnični postupak okončan presudom, stranka koja je nezadovoljna presudom ima pravo na žalbu u roku od 15 dana od dana dostavljanja prepisa presude. Ako je prepis presude dostavljen stranci 10. marta, prema normalnom roku stvari, rok za ulaganje žalbe isticao bi 25. marta. Imajući u vidu situaciju izazvanu pandemijom, moguće je da stranka propusti da blagovremeno izjavi žalbu, što bi imalo negativne posledice po njena prava. Prema Uredbi, navedeni rok za ulaganje žalbe sada prestaje da teče 15. marta i nastaviće da teče onda kada vanredno stanje bude ukinuto, čime se nezadovoljnoj stranci suštinski daje dodatnih 10 dana da uloži žalbu.

 

Za više informacija možete nas kontaktirati na  covid19@geciclaw.com