27 mar, 2020
Povratak na naslovnu

Medicinska sredstva- doneta dopunska uredba – van snage*

Prateći uputstva sadržana u zakonskim normama, dana 24. marta 2020. godine, Vlada je donela Uredbu o posebnim tehničkim zahtevima, standardima i primeni medicinskih sredstava za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (“Uredba”).  Ovom Uredbom propisani su posebni tehnički zahtevi, standardi i primena medicinskih sredstava za vreme vanrednog stanja proglašenog usled pojave i širenja bolesti.

Takođe se predviđa da se mogu nabavljati, stavljati u upotrebu i primenjivati u lečenju medicinska sredstva koja nisu proizvedena uz primenu propisanih standarda, pod uslovom da proizvođač, odnosno distributer uz medicinsko sredstvo priloži:

  • jedan primerak opisa tehničkih karakteristika i načina upotrebe medicinskog sredstva, sa prevodom na srpski jezik;
  • izjavu da se upotrebom medicinskog sredstva obezbeđuje njegova delotvornost u lečenju, odnosno da to sredstvo zadovoljava uslove efikasnog lečenja kao i odgovarajuće sredstvo koje ispunjava standarde;
  • izjavu da će osposobiti zdravstvene radnike koji će pružati zdravstvenu uslugu na tom sredstvu;
  • da izjavu kojom se obavezuje da za medicinsko sredstvo obezbedi servis i rezervne delove i navede period važenja obaveze.

Ovakvo rešenje zapravo znači da proizvođači mogu da stave na raspolaganje određeno inovativno medicinsko sredstvo, koje potencijalno nije upisano u Registar medicinskih sredstava, ako to sredstvo ima posebnu efikasnost u lečenju bolesti.  U normalnoj proceduri, ova i medicinska sredstva ne bi trebala da se nađu u slobodnoj upotrebi, ali se ovom Uredbom, oblast medicinskih sredstava za naročito hitno lečenje stanovništva dodatno uređuje.

Potreba za merama u okviru zdravstva prepoznata je i u okviru EU, te je posebno regulisana oblast uvoza medicinske opreme u doba koronavirusa, o čemu možete više pogledati na sledećem linku (videti ovde).

 

Na koji način se lekovi i medicinska sredstva mogu nabaviti?

Kada govorimo o postupku nabavke od strane zdravstvenih ustanova koje primenjuju postupke javnih nabavki, to pitanje je takođe obuhvaćeno ovom Uredbom. Naime, na postupak nabavki medicinskih sredstava primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju javne nabavke za slučaj nastupanja elementarnih nepogoda, odnosno epidemije zarazne bolesti.  Više o javnim nabavkama u doba koronavirusa pogledati ovde.

 

Za više informacija možete nas kontaktirati na  covid19@geciclaw.com