16 mar, 2020
Povratak na naslovnu

Izbijanje COVID-19: Da li će se primenjivati uobičajeni mehanizmi javnih nabavki?

U svetlu trenutne situacije proglašenja pandemije COVID-19, odnosno korona virusa, kao i proglašenja vanrednog stanja u Republici Srbiji, očigledno je da mora doći do primene određenih izuzetaka od opštih načela, koji su predviđeni propisima EU i propisima Srbije, a koji dolaze u središte pažnje upravo u ovakvim, vanrednim situacijama. Vođeni trenutnim stanjem, cilj je da pružimo kratku „pretpremijeru“ o ovim izuzecima, i načinu na koji su regulisani u pravnim tekovinama EU, kao i u domaćim pravnim okvirima, pre svega, u srpskom Zakonu o javnim nabavkama[1] („ZJN“) i novom Zakonu o javnim nabavkama[2] („Novi ZJN“).

 

Pravni okvir EU

Direktiva o javnim nabavkama 2014/24/EU (engl. EU Directive 2014/24/EU on public procurement) (“Direktiva”), predviđa da naručilac može da sprovede pregovarački postupak bez prethodnog objavljivanja poziva za podnošenje ponuda u slučaju izuzetne hitnosti. Navedeni izuzetak se primenjuje samo “ukoliko je to isključivo neophodno zbog razloga izuzetne hitnosti, prouzrokovane događajima koje naručilac nije mogao da predvidi, te nije moguće postupiti u rokovima određenim za otvoreni postupak ili restriktivni postupak, ili za konkurentni postupak sa pregovaranjem”[3]. Okolnosti koje opravdavaju hitnost ne mogu biti u bilo kakvoj vezi sa naručiocem.

Sa preko 150,000 potvrđenih slučajeva širom sveta, Svetska zdravstvena organizacija (SZO) je proglasila korona virus COVID-19 pandemijom, dodatno „etiketirajući“ situaciju kao ekstremno hitnu: na taj način ističući bitnost i svrsishodnost aktiviranja izuzetaka od redovnog toka postupka.

 

Domaći pravni okvir

Srpsko zakonodavstvo takođe poznaje izuzetke kada se postupak može sprovesti bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, te iste propisuje kako Novim ZJN, tako i trenutno važećim ZJN, a koji će biti na snazi do 30. juna 2020. godine.

Naime, članom 36 ZJN definisane su situacije u kojima naručilac može  sprovoditi pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, uz ispunjenje sledećih uslova:

  • izuzetna hitnost je prouzrokovana vanrednim okolnostima ili nepredviđenim događajima, čije nastupanje ni u kom slučaju ne zavisi od volje naručioca;
  • naručilac nije mogao da postupi u rokovima određenim za (i) otvoreni ili (ii) restriktivni postupak;
  • okolnosti koje opravdavaju hitnost ne mogu biti u bilo kakvoj vezi sa naručiocem.

S tim u vezi, članom 61 Novog ZJN, koji stupa na snagu 1. jula 2020. godine, zahteva se ispunjenje sledećih uslova:

  • postupak se sprovodi u meri u kojoj je to neophodno;
  • izuzetna hitnost je prouzrokovana događajima koje naručilac nije mogao da predvidi;
  • nije moguće postupiti u rokovima određenim za (i) otvoreni postupak​​ ili (ii) restriktivni postupak ili (iii) konkurentni postupak sa pregovaranjem ili (iv) pregovarački postupak sa objavljivanjem;
  • okolnosti kojima naručilac opravdava izuzetnu hitnost ne smeju da budu prouzrokovane njegovim postupanjem.

Napominjemo da je navedenim pravnim okvirima predviđen i alternativni pristup, u slučaju da postoji hitna potreba za nabavkom usluga ili proizvoda koje nisu potrebne „odmah“, a koji se oslanja na odredbe koje predviđaju skraćeni postupak javnih nabavki, suprotno otvorenom, restriktivnom i konkurentnom postupku sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda. Međutim, kako je globalna pandemija COVID-19, odnosno korona virusa bila nepredvidiva okolnost, uočena je potreba trenutne i brze reakcije u cilju zaštite javnosti što je od presudnog nacionalnog značaja, pri čemu je veoma bitno oslanjanje na pomenute izuzetke, a ne na sprovođenje skraćenog postupka javnih nabavki.

[1] „Službeni glasnik RS”, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015.

[2] „Službeni glasnik RS”, br. 91/2019.

[3] Član 32 Direktive o javnim nabavkama 2014/24/EU (engl.  the Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC).

 

 

Za više informacija možete nas kontaktirati na  covid19@geciclaw.com