Visoki savet sudstva odlučio o radu sudova

Na osnovu Preporuka Ministarstva pravde za rad sudova i javnih tužilaštava za vreme vanrednog stanja proglašenog 15.03.2020. godine, Visoki savet sudstva doneo je Zaključak kojim je definitivno preciziran u kojim će predmetima, izuzetno, sud postupati.

Naime, u svim predmetima, osim u slučaju izričito navedenih izuzetaka, sva ročišta se odlažu počev od 19.03.2020. godine pa do okončanja vanrednog stanja.

Izuzetno, u toku trajanja vanrednog stanja, održavaće se samo suđenja koja ne trpe odlaganje navedena u nastavku teksta.

U krivičnopravnoj materiji, suđenja u predmetima:

 • U kojima je određen pritvor ili se traži određivanje pritvora;
 • Koja se vode za krivična dela „Nedozvoljena trgovina“, „Nepostupanje po zdravstvenim propisima za vreme epidemije“ i „Prenošenje zarazne bolesti“;
 • Protiv maloletnih učinilaca krivičnih dela, odnosno gde je oštećeni maloletno lice u vezi krivičnih dela protiv polne slobode iz glave XVIII Krivičnog zakonika;
 • Koji se odnose na nasilje u porodici;
 • U kojima postoji opasnost od zastarelosti i
 • Za krivična dela izvršena za vreme vanrednog stanja i u vezi sa vanrednim stanjem.

U građanskopravnoj materiji, suđenja u predmetima:

 • U kojima treba odlučiti o privremenoj meri (određivanju, produženju ili ukidanju);
 • U kojima se odlučuje o merama zaštite od nasilja u porodici;
 • U kojima se odlučuje o zabrani rasturanja štampe i širenja informacija u sredstvima javnog informisanja;
 • U kojima se odlučuje o zadržavanju u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja delatnost u neuropsihijatrije i
 • Izvršenja izvršnih isprava u vezi sa porodičnim odnosima.

Kada je u pitanju građanskopravna materija, važno je naglasiti da Visoki savet sudstva nije uvažio preporuku Ministarstva pravde da se postupci stečaja i reorganizacije izuzmu od odlaganja tako da će i ovi postupci biti odloženi do kraja vanrednog stanja.

Na sajtu Ministarstva pravde, veću su objavljene pojedinačne odluke sudova o režimu rada te upućujemo građane da se tamo informišu o radu konkretnog suda koji ih zanima.

 

Za više informacija možete nas kontaktirati na  covid19@geciclaw.com