06 apr, 2020
Povratak na naslovnu

Uticaj korona virusa na ugovorne odnose u Bosni i Hercegovini

Izbijanje pandemije COVID-19 izazvalo je potrebu da nadležni organi preduzmu određene mere u cilju zaštite javnog zdravlja. Ove mere su uticale na poslovne aktivnosti u svim zemljama pogođenim korona virusom. Bosna i Hercegovina („BIH“) nije izuzetak. Glavno pitanje je da li se pojava pandemije COVID-19 može tretirati kao viša sila i na taj način može li uticati na uspostavljene ugovorne odnose. Ovo je veoma komplikovano pitanje, na koje se ne može odgovoriti jednoznačno i mora se posmatrati uzimajući u obzir okolnosti svakog konkretnog slučaja. Kao što smo već savetovali u našem članku, Da li je Covid-19 slučaj više sile? važno je biti mudar prilikom ugovaranja klauzula koje se odnose na višu silu ili slična pitanja. Stoga, ako u vašim ugovorima ne bude jasno definisano šta predstavlja višu silu, treba da znate sledeće zakonske odredbe.

 

Nemogućnost ispunjenja

Zakona o obligacionim odnosima Federacije Bosne i Hercegovine/Republike Srpske (“Zakon o obligacionim odnosima“) u član 137. predviđa da u dvostranom ugovoru kada je ispunjenje obaveze jedne strane postalo nemoguće zbog događaja za koji nije odgovorna ni jedna ni druga strana, obaveza druge strane se takođe gasi. Štaviše, strana koja je ispunila nešto od svojih obaveze, može zahtevati vraćanje po pravilima o vraćanju stečenog bez osnova.

 

Oslobađanje od odgovornosti – viša sila

Dalje, član 263. Zakona o obligacionim odnosima predviđa oslobađanje dužnika odgovornosti za štetu ako dokaže da nije mogao da ispuni svoju obavezu, odnosno da je zadocnio sa ispunjenjem obaveze, zbog okolnosti nastalih posle zaključenja ugovora, koje nije mogao sprečiti, otkloniti ili izbeći.

 

Promenjene okolnosti – raskid ili izmena ugovora

Zakona o obligacionim odnosima u članu 133, predviđa pravo na raskid za stranu koja je pogođena promenjenim okolnostima. Naime, u slučaju da posle zaključenja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora, a u jednom i u drugom slučaju u toj meri da je očigledno da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi, po opštem mišljenju, bilo nepravično održati ga na snazi takav kakav je, strana kojoj je otežano ispunjenje obaveze, odnosno, strana koja zbog promenjenih okolnosti ne može ostvariti svrhu ugovora može zahtevati da se ugovor raskine.

 

Odgovor nadležnih organa

Kako bi pružila ruku pomoći u ovom teškom vremenu Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine („VTK BiH“) je odlučila da potpuno besplatno izdaje tzv. vis maior potvrdu. Naime, Sektor za javna dokumenta VTK BiH, u okviru svojih nadležnosti i redovnih poslova, izdavaće ovu potvrdu svim bosanskim kompanijama na njihov pisani zahtev.

 

Šta je vis maior potvrda?

Potvrda o višoj sili – vis maior potvrda („Potvrda“) je dokument tj. overa, koja služi da se zbog objektivnih razloga (vremenske nepogode, redukcije energenata, zemljotres, itd.), privremeno ili trajno, obesnaži obaveza proistekla iz ugovornog odnosa. Ova potvrda omogućava kompaniji (tvrtki) da svojim poslovnim partnerima dokaže nemogućnost poštovanja ugovorenih obaveza iz objektivnih razloga – odnosno iz razloga na koje ona nije mogla uticati i koje nije mogla predvideti.

 

Uslovi za izdavanje Potvrde

Da bi VTK BiH izdala ovakvu Potvrdu, potrebno je:

  • dostaviti pisani zahtev na memorandumu kompanije. U zahtevu se moraju navesti: konkretni podaci o usluzi/proizvodu koji nije mogao biti realizovan zbog „više sile“, broj ugovora na koji se odnosi nemogućnost ispunjenja obaveza, naziv robe koja je trebala biti isporučena, rok isporuke i područje/mesto na koje se dogodila viša sila. Obrazac zahteva za izdavanje Potvrde možete preuzeti ovde.
  • da potvrda bude overena potpisom i pečatom ovlašćene osobe u Sektoru za javna dokumenta VTK BiH čiji je potpis deponovan kod nadležnih organa.

 

Svrha izdate Potvrde

Izdata Potvrda kompanijama iz BiH će omogućiti da svojim poslovnim partnerima dokažu nemogućnost poštovanja ugovorenih obaveza iz objektivnih razloga, odnosno iz razloga na koje one nisu mogle uticati i koje nisu mogle predvideti. U ovim vanrednim okolnostima neophodno je bilo aktuelizovati izdavanje ovog dokumenta, jer celokupna situacija uzrokovane korona virusom uslovila mnoge kompanije da ograniče svoje redovne poslovne aktivnosti. Na osnovu analiza koje je izvršila VTK BiH, a u okviru kojih je anketirano oko 250 privrednih društava u BiH, uočeno je da trenutno najveće posledice na poslovanje izražavaju prerađivačke i transportne kompanije, odnosno mala i srednja preduzeća i turizam.

 

Za više informacija možete nas kontaktirati na  covid19@geciclaw.com