11 maj, 2020
Povratak na naslovnu

Novom Uredbom Vlade pomereni neki od najvažnijih rokova za privredne subjekte

Pravni okvir mera podrške privredi, ustanovljen 10. aprila 2020. godine usvajanjem većeg broja uredbi, nakon nepunih nedelju dana od njihovog objavljivanja upotpunjen je još jednom uredbom.  Naime, Vlada Republike Srbije je  kao pandan uredbi kojom je pomeren rok za podnošenje izveštaja javnih preduzeća, donela Uredbu o pomeranju rokova za održavanje redovne sednice skupštine privrednog društva i dostavljanje godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja privrednih društava, zadruga, drugih pravnih lica i preduzetnika, kao i rokova za podnošenje prijava za porez na dobit i poreza na prihod od samostalne delatnosti, važenja licenci ovlašćenih revizora i licenci za vršenje procene vrednosti nepokretnosti koje ističu za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 dana 16. aprila 2020. godine, kada je i stupila na snagu.(„Uredba“).

 

Pomeranje rokova

 Uredbom se utvrđuje pomeranje rokova za vreme vanrednog stanja proglašenog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2. U pitanju su rokovi za:

 

  • održavanje redovne sednice skupštine privrednog društva;
  • dostavljanje godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja privrednih društava, zadruga, drugih pravnih lica i preduzetnika za 2019. godinu
  • podnošenje prijava za porez na dobit pravnih lica i poreza na prihod od samostalne delatnosti;
  • važenje licenci ovlašćenih revizora i licenci za vršenje procene vrednosti nepokretnosti.

 

Održavanje redovne sednice skupštine društva

 Prema Zakonu o privrednim društvima redovna sednica skupštine održava se jednom godišnje, najkasnije u roku od šest meseci od završetka poslovne godine. Uredbom se ovaj rok za održavanje redovne sednice skupštine društva pomera na rok od 90 dana od dana prestanka vanrednog stanja. U našim tekstovima  smo već  ukazivali na to da svi kolektivni organi srpskih privrednih društva treba da razmotre mogućnosti koje predviđa Zakon o privrednim društvima, a koje omogućavaju održavanje sednica putem savremene komunikacijske opreme i uređaja (videti ovde). Uprkos ovim neočekivanim vremenima, sednice kolektivnih organa privrednih društava se moraju održavati i odluke se moraju donositi. U slučaju održavanja redovne sednice skupštine društva Uredbom je rok pomeren na 90 dana od dana prestanka vanrednog stanja.

 

Rokovi za godišnje finansijske izveštaje

 Rok za predaju godišnjih izveštaja, odnosno godišnjih finansijskih izveštaja sa izveštajem revizora svih obveznika čije je izveštavanje uređeno Zakonom o tržištu kapitala, odnosno Zakonom o investicionim fondovima ili Zakonom o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom,kao što su banke, osiguravajuća društva i investicioni fondovi, pomera se na rok od 60 dana od dana prestanka vanrednog stanja.

 

Prema Zakonu o tržištu kapitala javno društvo je dužno da sastavi godišnji izveštaj, objavi javnosti i dostavi ga Komisiji za hartije od vrednosti („Komisija“), a regulisanom tržištu, odnosno MTP dostavlja ovaj izveštaj ukoliko su hartije od vrednosti tog društva uključene u trgovanje, i to najkasnije četiri meseca nakon završetka svake poslovne godine. Godišnji finansijski izveštaj mora biti dostupan javnosti tokom najmanje pet godina od dana objavljivanja.

 

Prema Zakonu o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom koji je počeo da se primenjuje od od 20. aprila 2020. godine, društvo za upravljanje investicionim fondovima je dužno da javno objavi i Komisiji dostavi: i) godišnje finansijske izveštaje za društvo i za investicione fondove kojima ono upravlja, sa izveštajem eksternog revizora, do 30. aprila tekuće godine za prethodnu godinu; ii) polugodišnje izveštaje za svaki investicioni fond do 31. avgusta tekuće godine, za prethodno polugodište. Danom početka primene ovog zakona prestao je da važi Zakon o investicionim fondovima kojim je bilo predviđeno posebno izveštavanje za društvo i za svaki investicioni fond.

 

Rokovi predviđeni Zakonom o računovodstvu

 Rokovi iz Zakona o računovodstvu pomeraju se prema sledećem kalendaru:

 

  • rok za pravna lica, odnosno preduzetnike za dostavljanje Agenciji za privredne registre („Agencija“) godišnjih finansijskih izveštaja za izveštajnu godinu pomera se na rok od 90 dana od dana prestanka vanrednog stanja. Ovaj rok shodno se primenjuje na pravna lica koja imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske godine, pod uslovom da rok za dostavljanje finansijskih izveštaja tih pravnih lica ističe za vreme vanrednog stanja;
  • rok za pravna lica koja sastavljaju konsolidovane godišnje finansijske izveštaje (matična pravna lica) za dostavljanje Agenciji tih izveštaja za izveštajnu godinu pomera se na rok od 120 dana od dana prestanka vanrednog stanja;
  • rok za pravna lica, odnosno preduzetnike koji sastavljaju vanredne finansijske izveštaje za dostavljanje tih izveštaja Agenciji, pomera se na rok od 30 dana od dana prestanka vanrednog stanja, pod uslovom da rok za dostavljanje vanrednih finansijskih izveštaja ističe za vreme vanrednog stanja.

 

Rokovi za poreske prijave

 Rokovi za podnošenje poreske prijave za porez na dobit pravnih lica i poreza na prihod od samostalne delatnosti pomeraju se prema sledećem kalendaru:

 

  • obveznici poreza na dobit pravnih lica podnose prijavu za porez na dobit pravnih lica u roku od 90 dana od dana prestanka vanrednog stanja za one obveznike poreza na dobit pravnih lica kojima je poreski period jednak kalendarskoj godini, odnosno u roku od 120 dana od dana prestanka vanrednog stanja za obveznike poreza na dobit pravnih lica kojima je poreski period različit od kalendarske godine;
  • obveznici poreza na prihod od samostalne delatnosti koji vode poslovne knjige u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana (preduzetnik koji porez plaća na oporezivu dobit, preduzetnik paušalac, preduzetnik poljoprivrednik i preduzetnik drugo lice) podnose poresku prijavu i poreski bilans u roku od 90 dana od dana prestanka vanrednog stanja.

 

Na ovom mestu bismo ukazali da su ovde navedeni obveznici poreza na prihod od samostalne delatnosti, osim preduzetnika paušalca, bili dužni da poresku prijavu i poreski bilans podnesu nadležnom poreskom organu najkasnije do 15. aprila ove godine za prošlu, odnosno godinu za koju se utvrđuje porez. Može se reći da je Vlada donela Uredbu sa zakašnjenjem, jer je rok za predaju poreske prijave preduzetnika istekao 15. aprila, dan pre donošenja Uredbe. Ukoliko je postojala namera da se i ovaj rok odloži, Uredba je trebalo da bude doneta bar nekoliko dana ranije.

 

Rokovi i licence za revizore

Rokovi iz člana 7 Zakona o reviziji koji ističu za vreme vanrednog stanja smatraće se isteklim po isteku 30 dana od dana prestanka vanrednog stanja. Do dana isteka roka od 30 dana od dana prestanka vanrednog stanja sve izdate licence za obavljanje revizije nastavljaju da važe.

 

Rokovi i licence za procenitelje

 Rokovi iz člana 11 Zakona o proceniteljima vrednosti nepokretnosti koji ističu za vreme vanrednog stanja i 30 dana od dana prestanka vanrednog stanja, smatraće se isteklim po isteku 60 dana od dana prestanka vanrednog stanja.

 

Za sve informacije možete nas kontaktirati na covid19@geciclaw.com.