11 maj, 2020
Povratak na naslovnu

Vlada donela Uredbu o utvrđivanju Garantne šeme – šta privrednici u Srbiji mogu da očekuju?

Vlada Srbije je 10. aprila 2020. godine objavila mere ekonomske politike kojima se umanjuje efekat pandemije po privredni sektor u Srbiji. Ove mere uključuju finansijsku podršku privrednim subjektima, između ostalog, putem kredita pod povoljnim uslovima, finansiranja minimalnih zarada.

Spisak mera koji je najavljen 10. aprila nije konačan. Naime,još jedna od donetih je Uredba o utvrđivanju garantne šeme kao mera podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 („Uredba“). Prema rečima ministra finansija, upravo ova Uredba predstavlja glavni oslonac celog ekonomskog programa Vlade Srbije i ima vrednost od 2 milijarde eura.

 

Šta Uredba propisuje?

Uredbom se uređuje, na prvom mestu, garantna šema, koja obuhvata portfolio garancija, odnosno skup pojedinačnih garancija Republike Srbije, koja su plativena prvi poziv, bezuslovne, i koje su izdate u korist banaka u cilju obezbeđenja portfolija banaka po kreditima korisnika. Uredba propisuje da će se izdati pojedinačna garancija po portfoliju svake pojedinačne banke, koji mora da sadrži kredite za koje se mogu izdati garancije u skladu sa Uredbom.

Dakle, izdavanjem garancija, država preuzima obavezu da izmiri potraživanja banaka koja su nastala po osnovu kredita za finansiranje likvidnosti i obrtnih sredstava, u slučaju da korisnik kredita ne izmiri svoje obaveze po dospelosti.

 

U kom iznosu kredit može biti odobren?

Uredba propisuje da je maksimalan iznos kredita jednak iznosu koji je manji od 25% prihoda korisnika kredita ostvarenog u 2019. godini ili 3 miliona evra za kredite odobrene u evrima, odnosno 3 miliona evra preračunatih prema srednjem kursu Narodne banke Srbije važećim na dan zaključenja ugovora o kreditu.

 

Koja lica mogu da budu korisnici kredita koji je obezbeđen garancijom?

Korisnici kredita obezbeđenih garancijom mogu da budu preduzetnici, mikro, mala i srednja privredna društva (registrovana pri Agenciji za privredne registre) koja imaju sedište na teritoriji Srbije i koja ispunjavaju uslove koje propisuje Uredba i kreditna politika banke.. Korisnik kredita može da bude i lice kome je odobren novi kredit, ili zanavljanje postojećeg kredita za koji država može da garantuje kod iste banke. Spisak lica koja mogu da budu korisnici uključuje i poljoprivredna gazdinstva.

Dodatno, Uredba definiše i spisak uslova čije ispunjenje znači da lice ne može da bude korisnik kredita obezbeđenih garancijom. U tom smislu, korisnik kredita ne može da bude veliko privredno društvo, lice u kome država, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave ima učešće u vlasništvu preko 50%, lica koja imaju dospele a neizmirene obaveze po osnovu poreza, lica nad kojima se sprovodi sporazumno finansijsko restrukturiranje, lica koja su već korisnici kredita obezbeđenog garantnom šemom, kao i lica koja su u finansijskim teškoćama ili koja su u statusu neizmirenja obaveza, ili čija su potraživanja restrukturirana u periodu od 12 meseci pre 29 februara 2020. godine prema regulativi Narodne banke Srbije.

 

Koja je namena kredita?

Uredba propisuje da država može da garantuje jedino za kredite za finansiranje likvidnosti i obrtnih sredstava, kao i za kredite koji dospevaju do kraja 2020. godine. Međutim, krediti za refinansiranje i prevremenu otplatu nedospelih rata postojećih kredita ne mogu da budu obezbeđeni garancijom države.

 

Pod kojim uslovima kredit može da bude obezbeđen u skladu sa garantnom šemom?

Uredba dalje propisuje koje uslove kredit mora da zadovolji kako bi mogao da bude obezbeđen garancijom. Uslovi se tiču puštanja kredita u tečaj, roka otplate, valute i drugih parametara.

Prema Uredbi, ugovor o kreditu mora da bude zaključen do 31. decembra 2020. godine, a sam kredit mora da bude pušten u tečaj najkasnije do 31. januara 2021. godine. Rok otplate može da iznosi najviše 36 meseci od dana puštanja kredita u tečaj. U rok otplate uračunava se i grejs-period od 9 do 12 meseci.

Drugo, jedino krediti koji su odobreni u dinarima i evrima mogu da budu obezbeđeni. Uredba propisuje i uslove vezane za kamatnu stopu – određuje je banka u skladu sa kreditnom politikom, u iznosu ne većem od jednomesečne BELIBOR stope uvećane za 2.50% za kredite odobrene u dinarima, odnosno, u iznosu koji nije veći od od tromesečne EURIBOR stope uvećane za 3.00% za kredite u evrima.

Treća grupa uslova vezana je za plaćanja koja vrši korisnik kredita. U tom smislu, korisnik kredita neće isplaćivati dividende, niti će vršiti povraćaj pozajmice osnivača u prvih godinu dana nakon zaključenja ugovora o kreditu. Takođe, tokom trajanja grejs-perioda, korisnik kredita neće vršiti prevremenu otplatu postojećih kredita sa istom namenom kod drugih banaka.

Na kraju, kredit mora da bude obezbeđen menicama korisnika i većinskog vlasnika korisnika, pri čemu se pod većinskim vlasništvom podrazumeva direktno vlasništvo, koje je jednako ili veće od 25% kapitala.

 

Za sve informacije možete nas kontaktirati na covid19@geciclaw.com.