11 apr, 2020
Povratak na naslovnu

Uredba koja se odnosi na finansijsku podršku privrednim subjektima za održavanje likvidnosti kao deo pravnog okvira državne pomoći privredi

Kao deo pravnog okvira za implementaciju mera podrške privredi Uredbom 05 Broj: 53-3117/2020-1 utvrđen je, kao njen sastavni deo, Program finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID – 19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Program“).

Za sprovođenje ovog Program, samo jednog od onih koji čine pravni okvir, namenjeno je 24 milijarde dinara. Sredstva za sprovođenje ove uredbe biće obezbeđena u budžetu Republike Srbije za 2020. godinu u okviru Razdela 21 – Ministarstvo privrede. Takođe, za sprovođenje Programa koristiće se sredstva Fonda za razvoj Republike Srbije („Fond“).

Programom su detaljno određeni predmet, ciljevi, korisnici i namena sredstava, uslovi korišćenja sredstava, način i praćenje realizacije Programa.

Cilj Programa jeste da se, u uslovima otežanog poslovanja izazvanog pandemijom COVID-19, obezbedi podrška privrednim subjektima za nabavku obrtnih sredstava i za održavanje likvidnosti.

Pravo na korišćenje sredstava prema ovom Programu, imaju preduzetnici, zadruge, mikro, mala i srednja privredna društva koja su u većinskom privatnom ili zadružnom vlasništvu. Uslov koji privredni subjekti moraju da ispune jeste da obavljaju proizvodnu, uslužnu, trgovinsku i poljoprivrednu delatnost.

 

Uslovi korišćenja sredstava

 

Rok otplate kredita biće do 36 meseci koji uključuje grejs period do 12 meseci. Ukupno trajanje kredita je do 12 meseci grejsa i do 24 meseca otplate. Otplata će se vršiti u mesečnim anuitetima.

 

Kamatna stopa – 1% na godišnjem nivou.

 

Osnovni uslov za realizaciju ovih kredita je zadržavanje broja zaposlenih,  s tim da se kako do dana podnošenja zahteva tako i u toku korišćenja kredita prihvata odstupanje do 10% od broja zaposlenih na dan 16. marta 2020. u skladu sa izveštajem Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja.

Minimalni iznos kredita koji mogu podići privredna društava je 1.000.000. dinara, a preduzetnici, zadruge i privredni subjekti registrovani u relevantnom registru, 200.000 dinara. Kao maksimalan iznos kredita, preduzetnici i mikro pravna lica mogu podići do 10.000.000 dinara, mala pravna lica  do 40.000.000 dinara, a srednja pravna lica do 120.000.000 dinara. Minimalni i maksimalni iznosi određeni su za jednog korisnika kredita sa povezanim licima.

Privredni subjekti moraju dostaviti zvanične redovne finansijske izveštaje za prethodne dve godine. Ovaj uslov ne primenjuje se na preduzetnike koji nemaju obavezu dostavljanja finansijskih izveštaja. Uslov za zadruge je da je zadruga uskladila svoja akta, organe i poslovanje sa Zakonom o zadrugama i da se podvrgla zadružnoj reviziji u poslednje dve godine

Da bi bili korisnici, nad privrednim subjektima ne sme biti pokrenut stečajni postupak, postupak likvidacije, niti se nad njima smeju sprovoditi mere unapred pripremljenog plana reorganizacije ili finansijsko restrukturiranje. Kredit se može odobriti i ako je u zvaničnim finansijskim izveštajima privrednog subjekta za jednu od poslednje dve godine, iskazan neto gubitak ali je ostvaren poslovni dobitak.

Instrumenti obezbeđenja urednog vraćanja kredita

  • menica i menično ovlašćenje jemca/pristupioca dugu (ukoliko postoji jemstvo/pristupanje dugu drugog privrednog subjekta) i/ili
  • hipoteka na nepokretnostima čija je tržišna vrednost 1:1 u odnosu na visinu odobrenog kredita i/ili
  • zaloga na opremi/pokretnim stvarima čija je tržišna vrednost 1:1 u odnosu na visinu odobrenog kredita i/ili
  • menica i menično ovlašćenje osnivača/akcionara dužnika;
  • menica i menično ovlašćenje dužnika se obavezno dostavljaju uz neko od navedenih sredstava obezbeđenja.

Konkretno sredstvo obezbeđenja koje korisnici kredita moraju da dostave zavisi od iznosa sredstava i prema tom kriterijumu je razvrstano Programom.

 

Realizacija Programa

 

Prijem zahteva se vrši dok se sredstva iz Programa ne utroše, a najkasnije do 10. decembra  2020. godine. Upravni odbor Fonda doneće odluke po primljenim zahtevima najkasnije do 31. decembra 2020. godine, i to do visine trenutno raspoloživih sredstava za realizaciju ovog Programa.

Krajnji rok za realizaciju odobrenih sredstava u skladu sa ovim Programom i odlukama Upravnog odbora Fonda je 31. mart 2021. godine.

Po usvajanju Programa, Ministarstvo privrede, potpisaće sa Fondom ugovor o komisionu koji se odnosi na realizaciju ovog Programa, kojim će na Fond biti preneta obaveza prikupljanja i obrade zahteva privrednih subjekata za kredit, obaveza zaključivanja ugovora o kreditu sa privrednim subjektima, kao i kontrola namenskog korišćenja kreditnih sredstava.

U realizaciji kontrole, tehničku podršku Fondu pruža Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije a.d. Užice. Korisnik sredstava dužan je da u svakom trenutku, od podnošenja zahteva do isteka tri godine od zaključenja ugovora, omogući kontrolu i uvid u dokumentaciju potrebnu radi potpunijeg sagledavanja zahteva i kontrole namenskog korišćenja kreditnih sredstava. Fond je dužan da deset godina od dodele pomoći vodi evidenciju o odobrenim kreditima i da Komisiji za kontrolu državne pomoći, na njen zahtev, dostavi svaki podatak iz evidencije.

Fond će sve naplate, po odobrenim kreditima finansiranim sredstvima budžeta Republike Srbije, vraćati u budžet Republike Srbije, kao i sve eventualne povraćaje od strane klijenta. Navedeni iznos biće umanjen za eventualne troškove prinudne naplate potraživanja i troškove platnog prometa koji padaju na teret budžeta Republike Srbije.