24 mar, 2020
Povratak na naslovnu

Stečajni postupci, izvršenja i overe tokom vanrednog stanja

Od proglašenja pandemije virusa COVID-19 i uvođenja vanrednog stanja u Srbiji, mnogi se pitaju kako ta situacija utiče na njihov svakodnevni život. Da li dužnici koji ne plate račune za komunalne usluge mogu da očekuju prinudnu naplatu? Hoće li ugovorne strane moći da zaključe i solemnizuju ugovor o kupoprodaji nepokretnosti? I šta se dešava s pravnim licima nad kojima je otvoren stečaj – da li se taj postupak nastavlja bez obzira na vanredno stanje?

Navedena i slična pitanja su od velikog praktičnog značaja za građane i privredu. Srećom, Ministarstvo pravde očekivalo je ova pitanja i, nakon uvođenja vanrednog stanja, izdalo je više preporuka nosiocima javnih ovlašćenja o tome kako bi trebalo da postupaju.

 

 

Stečajni postupci – „na pauzi“ do daljnjeg

Preporukom Ministarstva pravde od 17. marta 2020. savetuje se sudijama i javnim tužiocima da svoje poslove obavljaju od kuće, te da se u sudovima obezbedi prisustvo samo onih zaposlenih koji su neophodni za nesmetano obavljanje poslova. Ministarstvo pravde je takođe smatralo da sva ročišta treba odložiti, osim u hitnim postupcima.

Visoki savet sudstva složio se s Ministarstvom pravde. Zaključkom od 18. marta 2020. naložio je odlaganje ročišta u svim postupcima osim onih koji ne trpe odlaganje, pri čemu je određeno da se  hitnim postupcima smatraju predmeti u kojima treba odlučiti o privremenoj meri, o merama zaštite od nasilja u porodici i izvršenju isprava u vezi s porodičnim odnosima, kao i predmeti u kojima se odlučuje o zabrani rasturanja štampe.

Dakle, ročišta u svim drugim postupcima koji nisu određeni kao hitni, a što uključuje i stečajne postupke, odložena su do daljnjeg i sudovi u tim postupcima neće preduzimati nikakve procesne radnje dok traje vanredno stanje. Praktično, ovo znači da svi potencijalni stečajni dužnici za sada sigurni, s obzirom da sudovi neće sprovoditi bilo kakve dalje procesne aktivnosti, osim gore navedenih izuzetaka, bez obzira na moguće podnošenje predloga za pokretanje stečajnih postupaka od strane poverilaca.

 

„Izvršiti ili ne izvršiti?“

Ministarstvo pravde predložilo je i javnim izvršiteljima da odlože sva izvršenja koja nisu hitna. Komora javnih izvršitelja uvažila je ove preporuke i donela odgovarajuće Uputstvo za javne izvršitelje 18. marta 2020.

U skladu s Uputstvom, za vreme vanrednog stanja javni izvršitelji neće odlučivati o predlozima za izvršenje i neće preduzimati izvršne radnje radi namirenja potraživanja poverilaca. Javni izvršitelji naročito neće određivati prodaju nekretnina ili pokretnih stvari izvršnog dužnika, prenos zarade ili naknade zarade s njegovog računa na račun poverioca, kao ni predaju nekretnine izvršnog dužnika.

Međutim, Uputstvom su predviđeni i određeni izuzeci, pa je tako dozvoljeno izvršenje u vezi s obavezama iz zakonskog izdržavanja, naknade štete zbog narušenja zdravlja, nesposobnosti za rad, invalidnosti ili smrti izvršnog dužnika, kao i izvršenje na računima pravnih lica.

Predviđeno je i da će već započeta izvršenja na zaradama izvršnih dužnika biti odložena do okončanja vanrednog stanja, o čemu će javni izvršitelji obavestiti poslodavce. Za ovo se ne traži saglasnost izvršnog poverioca.

Takođe, treba imati u vidu da su određena javna komunalna preduzeća, poput JKP „Infostan“, obavestila dužnike da će tražiti zastoj u trajanju od 90 dana u izvršnim postupcima u kojima su ta preduzeća poverioci. Time se dužnicima suštinski dozvoljava „grejs“ period za vreme trajanja vanrednog stanja.

 

Kako vanredno stanje utiče na rad javnih beležnika?

 Ministarstvo pravde je i Javnobeležničkoj komori Srbije 17. marta 2020. preporučilo usklađivanje rada notarskih kancelarija s novonastalom situacijom. Konkretna odluka o tome doneta je istog dana i objavljena na internet stranici Javnobeležničke komore Srbije.

Predviđeno je da će javni beležnici nastaviti da vrše solemnizaciju ugovora, kao i sačinjavanje javnobeležničkih zapisa i zapisnika, s tim što će se ti poslovi sada obavljati isključivo u kancelariji javnog beležnika. Predviđeno je i da stranke javnim beležnicima svu potrebnu dokumentaciju dostavljaju elektronskim putem kad god je to moguće.

S druge strane, tokom vanrednog stanja, javni beležnici neće overavati potpise i fotokopije dokumenata, osim u naročito hitnim i opravdanim situacijama, niti će zakazivati ročišta u ostavinskim i drugim postupcima koje im poveravaju sudovi. Već zakazana ročišta biće odložena, osim u predmetima u kojima se zahteva hitno postupanje.

 

Za više informacija možete nas kontaktirati na  covid19@geciclaw.com