10 apr, 2020
Povratak na naslovnu

Severna Makedonija nastavlja da pomaže privredi – ovog puta preduzetnicima

Uvođenje vanrednog stanja nije zaobišlo ni Severnu Makedoniju. U ovoj zemlji, vanredno stanje proglašeno je  18. marta 2020. godine. Pre proglašenja vanrednog stanja, Vlada Severne Makedonije je donela niz ekonomskih i drugih mera u nadi da će na taj način sprečiti negativne posledice širenja virusa. Naime, Vlada učestvuje u finansiranju zarada u iznosu od 50% zarade u sektoru turizma, prevoza i ugostiteljstva za april, maj i jun 2020. godine, što je samo jedna od mera pomoći ovim sektorima. Takođe, Severna Makedonija je obezbedila i kredite za kompanije bez kamate, sa rokom otplate do 2 godine.

U tom smislu, Severna Makedonija nastavlja trend pomoći privrednim subjektima. Vlada Severne Makedonije donela je Uredbu sa snagom zakona o finansijskoj podršci fizičkim licima koja vrše samostalnu delatnost pogođenim zdravstveno-ekonomskom krizom prouzrokovanom koronavirusom za vreme vanrednog stanja („Uredba“) koja je stupila na snagu 6. aprila 2020. godine.

 

U čemu se sastoji finansijska podrška preduzetnicima i kako doći do nje?

Finansijska pomoć sastoji se u isplati iznosa od 14.500 denara za april i maj 2020. godine. Ovom pomoći mogu da se koriste fizička lica koje vrše samostalnu delatnost – preduzetnici, fizička lica koje vrše poljoprivrednu delatnost, fizička lica koja vrše zanatlijsku delatnost i koja pružaju usluge. Pomenuta lica ostvaruju prihod od vršenja delatnosti i upisana su u odgovarajući registar.

Međutim, koje uslove treba da ispune lica koja obavljaju samostalnu delatnost?

Uredba razlikuje nekoliko režima.

  1. Prvi režim se odnosi na tražioce finansijske podrške koji se oporezuju prema stvarnom prihodu. Uredba propisuje da kod njih mora da postoji umanjenje ukupnih prihoda od vršenja samostalne delatnosti u martu 2020. godine u iznosu od 30% od mesečnog proseka ukupnih prihoda ostvarenih u 2019. godine, a koji su ostvareni od samostalne delatnosti.

 

  1. Podrška je rezervisana i za preduzetnike koji vrše delatnost sezonskog karaktera. Uredba propisuje da mora da usledi umanjenje prosečnih prihoda u poslednjem periodu sezone (4 meseca) za više od 30% u poređenju sa prosečnim prihodima ostvarenim u toku ista 4 meseca u prethodnoj godini.

 

  1. Treće, Uredba utvrđuje uslov i za tražioce finansijske pomoći koji su se upisali u registar posle marta 2019. godine – ukupni prihodi od samostalne delatnosti za april 2020. ili maj 2020. godine moraju da budu umanjeni za najmanje 30% u odnosu na mesečni prosek ukupnih prihoda ostvarenih od samostalne delatnosti od dana upisa u odgovarajući registar u 2019. godini i januaru i februaru 2020. godine.

 

Lice koje ispunjava uslove propisane Uredbom mora da podnese odgovarajući Zahtev za isplatu sredstava Upravi za javne prihode. Uz Zahtev je potrebno priložiti i Izjavu o ispunjenosti uslova. Zahtev se podnosi preko sistema e-pdd. Rok za podnošenje Zahteva je 5. u mesecu za prethodni mesec. Uprava za javne prihode ocenjuje da li je dokumentacija kompletna u roku od 3 dana od dana prijema Zahteva. Novčana sredstva isplaćuju se do 13. dana u mesecu za prethodni mesec; isplata se vrši na račun preko koga korisnik podrške vrši transakcije vezane za obavljanje delatnosti.

 

Koji preduzetnici ne ostvaruju pravo na finansijsku podršku?

Pravo na finansijsku pomoć nema lice koje se oporezuje prema režimu stvarnog prihoda, a koje je u 2019. godini ostvarilo prihod veći od 478.000 denara pre oporezivanja. Isto je i za lice koje se oporezuje prema unapred utvrđenom paušalnom neto dohotku i koje za 2019. godinu ima utvrđen godišnji paušalni neto dohodak od 478.000 denara.

 

Da li je finansijska podrška bezrezervna?

Korisnici finansijske podrške ne smeju da prestanu sa obavljanjem delatnosti za vreme važenja Uredbe i 4 meseca nakon prestanka važenja Uredbe, osim u slučaju smrti fizičkog lica ili odlaska u penziju.

Drugo, korisnik finansijske podrške je dužan da vrati primljena sredstva sa kamatom ukoliko ne ispunjava uslove propisane Uredbom, a to je utvrđeno prilikom kontrole koju vrši Uprava za javne prihode ili Državnog inspektorata za rad.

Ova sredstva sigurno mogu da budu značajna pomoć malim preduzetnicima koji ostvaruju male prihode ili čak nemaju prihode u vreme krize. Međutim, kriza neće da traje večno i državni organi Severne Makedonije su to imali u vidu. U svakom slučaju, primljena sredstva se vraćaju – korisnik finansijske podrške dužan je da vrati primljena sredstva u iznosu i pod uslovima propisanim Uredbom. Vraćanje primljenih sredstava vršiće se na tri mesečne rate, u aprilu, maju i junu 2021. godine.