Preporukom ministarstva pravde bliže pojašnjeno šta podrazumeva rad sudova u smanjenom obimu

Ministarstvo pravde RS objavilo Preporuke za rad sudova i javnih tužilaštava za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine. Navedenom Preporukom, bliže je pojašnjeno šta se podrazumeva pod radom suda u smanjenom obimu iz izjave generalnog sekretara predsednika i bivšeg ministra pravde, Nikole Selakovića.

U dvanaest tačaka, Ministarstvo pravde iznelo je preporuke. Mi izdvajamo one koje su najvažnije potencijalnim i trenutnim strankama kako bi mogli realno da procene mogućnost i način rada konkretnog organa po njihovom predmetu.

Mogućnost za rad od kuće

 • Da rad po predmetima obavljaju (primarno) od kuće Vrhovni kasacioni sud, Privredni apelacioni sud, Prekršajni apelacioni sud i apelacioni sudovi osim izuzetno kada je neophodno da se održe sednice sudskih veća i u drugim hitnim predmetima kada je njihovo prisustvo neophodno u sedištu suda.

 

 • U zgradi suda, rad po predmetima obavljaće sudije viših, osnovnih, privrednih i prekršajnih sudova osim ako je moguće obavljanje poslova od kuće po odluci predsednika suda.

 

 • U zgradi javnog tužilaštva, rad po predmetima će obavljati zamenici javnih tužilaca osim ako je moguće obavljanje poslova od kuće po odluci javnog tužioca ili Republičkog javnog tužioca.

 

 • Kada je u pitanju rad Upravnog suda, preporučuje se predsedniku Upravnog suda da može doneti vanredni raspored rada sudija tako da postupajuće sudije mogu da određene poslove obavljaju od kuće, a poslove za koje je neophodno njihovo prisustvo, obavljaju u zgradi suda, a sve u cilju obezbeđivanja efikasnog rada suda u cilju nesmetanog odlučivanja u naročito hitnim slučajevima.

 

 • Dalje se preporučuje da se zaposlenima u sudovima i javnim tužilaštvima, bez obzira na funkcionalnu nadležnost, koji su stariji od 60 godina, onima koji imaju hronične zdravstvene probleme kao i onima koji imaju decu do navršenih 12 godina života, omogući rad od kuće o čemu će odluku doneti predsednik suda ili javni tužilac. Takođe ako su oba supružnika zaposlena u sudu ili javnom tužilaštvu, može se omogućiti da jedan od njih obavlja poslove od kuće.

 

Preporuka u cilju sprečavanja širenja zaraze

 

 • Starešinama zgrada pravosudnih organa preporučuje sa da rad pravosudne straže organizuju na način da se obezbedi neprekidno dežurstvo kao i da se sprovede kontrola koja lica ulaze u zgrade pravosudnih organa u cilju sprečavanja širenja zaraznih bolesti.

 

Ročišta

 

 • Redukcija rada sudova i javnih tužilaštava u krivičnim predmetima, učinjena je prema vrsti predmeta. Postupaće se u predmetima u kojima je određen pritvor ili se traži određivanje pritvora, u predmetima koji se vode za krivična dela „Nedozvoljena trgovina“, „Nepostupanje po zdravstvenim propisima za vreme epidemije“ i „Prenošenje zarazne bolesti“. Isto važi i za predmete protiv maloletnih učinilaca krivičnih dela kao i one gde je maloletnik oštećeni, za predmete koji se odnose na nasilje u porodici, predmete u kojima postoji opasnost od zastarelosti kao i u drugim predmetima za krivična dela za koje je primljen veći broj krivičnih prijava, a izvršena su za vreme vanrednog stanja i u vezi sa vanrednim stanjem. U ostalim predmetima, odlažu se glavni pretresi i sprovođenje procesnih radnji pre optuženja.

 

 • Građanskopravnim odeljenjima preporučeno je da odlože ročišta u građanskopravnim sporovima, ročišta u vanparničnim postupcima kao i sprovođenje izvršnih radnji u izvršnim postupcima izuzev sprovođenja izvršenja radi izdržavanja. Odlaganje se ne odnosi na: građanskopravne sporove koji su po zakonu hitni; održavanje ročišta u hitnim postupcima iz vanparnične materije i izvršne materije; postupak pravne i međunarodnopravne pomoći koji se odnosi na legalizaciju isprava (uz prethodnu najavu predsedniku suda); postupak stečaja i reorganizacije; odlučivanje o zabrani rasturanja štampe i širenja informacija sredstvima javnog informisanja; odlučivanje o sporovima o osporavanju ili utvrđivanju materinstva i očinstva i odlučivanje u sporovima za zaštitu od diskriminacije i zlostavljanja na radu.

U građanskopravnim predmetima u drugom stepenu, sudije obavljaju poslove od kuće izuzev kada je neophodno da se održe sednice sudijskih veća.

 • Prekršajnim sudovima preporučuje se postupanje u predmetima protiv maloletnih učinilaca prekršaja, odnosno gde je oštećeni maloletno lice, u predmetima koji se odnose na nasilje u porodici, javni red i mir, u predmetima u kojima postoji opasnost od zastarelosti, kao i drugim predmetima za prekršaje za koje je primljen veći broj zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, a izvršena su za vreme vanrednog stanja i u vez sa vanrednim stanjem. U ostalim, predmetima, odlažu se pretresi pred prekršajnim sudovima i sprovođenje procesnih radnji pre optuženja.
 • Preporučuje se predsednicima sudova i javnim tužiocima da, za sprovođenje ovih preporuka donesu uputstva u skladu sa zakonom, Sudskim poslovnikom i Pravilnikom o upravi u javnim tužilaštvima.
 • U svim ostalim predmetima, uključujući i privredne sporove, preporučeno je odlaganje svih ročišta!

Prijem pismena i izdavanje potvrda

 

 • Prijem pismena trebalo bi obezbediti uvođenjem jednog šaltera sa kontrolisanim brojem stranaka koji mogu da mu pristupe. Uvid u predmete treba ograničiti samo na predmete u kojima se postupa u skladu sa ovim preporukama. Izdavanje potvrda sprovodi se samo ako podnosilac ukaže na opravdanost hitnog izdavanja na način da se spreči širenje zaraznih bolesti. Informacije o načinu i mogućnosti preduzimanja navedenih radnji treba da budu istaknute na vidnom mestu u zgradi suda, odnosno javnog tužilaštva, na njihovim internet stranicama kao i na stranici Ministarstva pravde.

 

Za više informacija možete nas kontaktirati na  covid19@geciclaw.com