08 apr, 2020
Povratak na naslovnu

Položaj ovlašćenih menjača za vreme vanrednog stanja

Narodna banka Srbije kao centralna banka („NBS“) je javna institucija odgovorna za čuvanje vrednosti, odnosno kupovne snage novca. Ključna uloga NBS je obezbeđenje monetarne i finansijske stabilnosti. Monetarna stabilnost podrazumeva nisku, stabilnu i predvidivu inflaciju i poverenje u valutu. Finansijska stabilnost podrazumeva zdrav finansijski sistem, u kome banke i druge finansijske organizacije dobro funkcionišu i odgovorno čuvaju novac svojih klijenata. Starajući se o vrednosti nacionalne valute, NBS doprinosi rastu životnog standarda građana. Upravljajući novcem, NBS utiče na jačanje i čuvanje poverenja javnosti u domaću valutu – dinar, što privrednicima i građanima olakšava donošenje poslovnih odluka i planiranje budućnosti. Kancelarija Gecić Law je već pisala o važnosti politike centralnih banaka u ovim vremenima iskušenja, a u vezi sa tim NBS, kao državni bankar, nastavlja da unapređuje finansijsko okruženje u Srbiji.

 

Ovlašćeni menjači

Da bi se privredni subjekt koji je rezident bavio menjačkim poslovima, neophodno je da ima ovlašćenje NBS za obavljanje tih poslova i zaključen ugovor sa bankom ili više banaka kojim se uređuju njihovi međusobni odnosi u vezi sa obavljanjem menjačkih poslova. Dakle, da bi obavljao poslove kupovine, odnosno otkupa od fizičkih lica – rezidenata i nerezidenata i prodaje tim licima efektivnog stranog novca i čekova koji glase na stranu valutu, privredni subjekt je dužan da zaključi ugovor sa bankom. Međutim, ugovor ne proizvodi pravno dejstvo ako privredni subjekt nema ovlašćenje, pa je zato neophodno da podnese NBS zahtev za dobijanje ovlašćenja. Pored ugovora i ovlašćenja privredni subjekt treba da ispuni i druge uslove da bi započeo poslovanje i dobio status ovlašćenog menjača. Ovi uslovi su predviđeni Odlukom o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova („Odluka“).

 

Instrukcija bankama

Kako bi ovlašćenim menjačima u toku vanrednog stanja omogućila nesmetan rad i ispunjavanje obaveza u skladu sa propisima o menjačkom poslovanju, NBS je 6. aprila 2020. godine donela Instrukciju o načinu privremenog postupanja banaka u radu sa ovlašćenim menjačima („Instrukcija“). Instrukcija se odnosi na banke koje imaju zaključene ugovore sa ovlašćenim menjačima u vezi sa obavljanjem menjačkih poslova. Instrukcijom se privremeno uređuje način postupanja banaka za vreme trajanja vanrednog stanja nastalog usled bolesti Covid-19 u radu sa ovlašćenim menjačem sa kojim banka ima zaključen ugovor kojim se uređuju njihovi međusobni odnosi. U skladu sa tim, bankama je nametnuto nekoliko obaveza.

 

Bez jednostranog raskida

Banka ne može jednostrano da raskine ugovor koji je zaključila sa ovlašćenim menjačem samo zbog okolnosti koje se odnose na njeno izmenjeno poslovanje tokom trajanja vanrednog stanja (npr. smanjenje obima aktivnosti, privremeni prestanak rada pojedinih poslovnih jedinica i sl.).

 

Obezbeđivanje minimuma procesa rada

Banka je dužna da obezbedi minimum procesa rada, odnosno da preduzme sve potrebne aktivnosti radi omogućavanja ovlašćenom menjaču da ispuni obaveze propisane Odlukom i u skladu sa ugovorom kojim se uređuju njihovi međusobni odnosi. Ovo se naročito odnosi na prodaju efektivnog stranog novca banci, uplatu gotovine u dinarima na tekući račun kod banke i sl.

 

Radi obavljanja ovih aktivnosti, banka je dužna da organizuje rad najmanje jedne ekspoziture ili svog drugog organizacionog dela / poslovne jedinice na teritoriji opštine, odnosno grada ili gradske opštine na teritoriji Grad Beograda na kojoj je pre uvođenja vanrednog stana radila jedna ili više ekspozitura ili drugih organizacionih delova / poslovnih jedinica banke. Ova obaveza se odnosi na organizovanje rada svakog radnog dana, najmanje dva sata u toku jednog dana, u vreme kada ne postoji zabrana kretanja na javnim mestima, pri čemu ta dva sata ne mogu da obuhvate poslednji sat pred početak zabrane kretanja, a u skladu sa Naredbom Ministarstva unutrašnjih poslova kojom se uređuje ograničenje i zabrana kretanja lica na teritoriji Republike Srbije. Kancelarija Gecić Law je više puta pominjala državne mere koje utiču na slobodu kretanja, a detaljnije o najnovijim ograničenjima možete videti u našem članku „Ne mogu se sva ljudska prava suspendovati za vreme vanrednog stanja“. Radni dan, u smislu Instrukcije, je svaki dan osim nedelje i dana državnog i verskog praznika koji je proglašen neradnim danom u Republici Srbiji (neradne dane u 2020. godini možete pogledati ovde)

 

Kontakt telefonska linija

Banka je dužna da obezbedi kontakt telefonsku liniju na koju se mogu javljati ovlašćeni menjač. Štaviše, banka će objaviti podatke o brojevima telefona i informacije o radnom vremenu njenih ekspozitura ili drugih organizacionih delova / poslovnih jedinica za obavljanje poslova sa ovlašćenim menjačima na svojoj internet prezentaciji.

 

Instrukcija je stupila na snagu 6. aprila 2020. godine.

 

Za više informacija možete nas kontaktirati na  covid19@geciclaw.com