Novi talas korone doneo izmene Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti

Kako pandemija zarazne bolesti COVID-19 i dalje traje, izraženija je potreba da se mere za sprečavanja širenja zaraze striktno poštuju. U te svrhe, zakonodavac je uveo izmene regulatornog okvira.

Kako bi se instituciolizovale mere zaštite i kaznene mere, kao i da bi se podstakli građani da se preventivno zaštite od zaraze koronavirusom, Skupština Srbije je dana 12. novembra 2020 godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Zakon“), kojim se, između ostalog, definiše pod kojim uslovima bi vakcinacija protiv virusa Covid-19 u Srbiji mogla da bude obavezna, koja su ovlašćenja komunalnih inspektora i milicije, kao i pravila kojih ćemo morati da se pridržavamo u karantinu ili izolaciji.

U Zakonu se građanima naročito skreće pažnja da je lična zaštita od infekcije dužnost svakog pojedinca, da je na građanima da preduzimaju mere zaštite sopstvenog zdravlja, a usled čijeg nepridržavanja može doći do novčanih kazni zbog ugrožavanja zdravlja i života drugih lica.

Obavezna imunizacija

Jedna od bitnih novina koju uvodi Zakon je i vanredna vakcinacija. Zakon propisuje da se u slučaju pojave epidemije zarazne bolesti može odrediti i preporučena ili obavezna vanredna imunizacija protiv te zarazne bolesti za sva lica, odnosno za određene kategorije lica. Vakcinacija je predviđena u slučaju opasnost od prenošenja koronavirusa, kao i u slučaju unošenja virusa u zemlju. Ministar zdravlja donosi naredbu o vakcinaciji, u skladu sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije. Naredba se donosi na predlog Instituta za javno zdravlje i uz saglasnost Republičke stručne komisije za zarazne bolesti. U slučaju odbijanja vakcinacije, predviđene su i kaznene mere, novčane kazne u iznosu od 50.000 do 150.000 dinara.

Kućna izolacija i karantin u kućnim uslovima

Zakonom je takođe predviđena kućna izolacija zaraženih osoba koje nemaju simptome ili imaju blage simptome, pa im nije potrebno bolničko lečenje. Ovu meru može da naloži specijalista za infektivne bolesti, a isti doktor će obaveštavati nadležnu epidemiološku službu. Vlada propisuje ko će ubuduće kontrolisati da li se građani pridržavaju ove mere.

Dodatno, izmenama propisa uveden je i pojam kućnog karantina. U kućni karantin ići će svi koji su bili ili za koje postoji sumnja da su bili u kontaktu sa zaraženim osobama. Ograničenje slobode kretanja i obaveza praćenja zdravstvenog stanja propisivaće se na 14 dana od poslednjeg sumnjivog kontakta.

Pitanje kućnog karantina je posebno zanimljivo sa stanovišta radnog prava. Naime, rešenje o izrečenoj meri je i potvrda o sprečenosti za rad, tokom koje osobi, ako je zaposlena, pripada nadoknada. Na taj način zaposlenom se određuje bolovanje za vreme kojeg se isplaćuje 65% zarade.

Ovo pravilo se odnosi i na roditelje koji su u radnom odnosu, te ako se mera karantina u kućnim uslovima određuje detetu koje nije navršilo 14. godinu života ili licu koje nije u stanju da se samo stara o sebi i o zaštiti svojih prava i interesa, rešenje o bolovanju se izdaje roditelju, odnosno staratelju.

Značajno šira ovlašćenja ministra

U skladu sa izmenama usvojenim u novom Zakonu, ovlašćenja ministra zdravlja su dodatno proširena, te on postaje ključna ličnost kada je u pitanju donošenje mera u slučaju pandemije.

Ministar na osnovu predloga Komisije i Zavoda može narediti zabranu okupljanja na javnim mestima, ograničenje kretanja stanovništva u području zahvaćenom vanrednom situacijom, zabranu ili ograničenje putovanja, zabranu ili ograničenje prometa pojedinih vrsta robe i proizvoda, vanrednu vakcinaciju, mere lične zaštite od infekcije.

Kaznene odredbe

Novčana kazna od 50.000 do 150.000 dinara zaprećena je fizičkim licima koja se ne pridržavaju kućne izolacije i kućnog karantina, kao i onima koji su u Srbiju ušli iz područja koja su epidemiološki rizična, a nisu se prijavili nadležnim organima.

Kazna u istom rasponu važiće i za osobe koje ne postupaju u skladu s rešenjem sanitarnog inspektora.

Građanima će moći da se izrekne kazna od 5.000 dinara ako se ne pridržavaju mera lične zaštite od infekcije, dok je za pravna lica predviđena kazna od 150.000 do 300.000 dinara.

Na kraju, nameće se pitanje ko će biti zadužen za kontrolu pridržavanja ovih mera. Osim sanitarnih inspektora za kontrolu protivepidemijskih mera, biće zadužena i komunalna inspekcija i komunalna milicija. One će, između ostalog, moći da izdaju prekršajne naloge ako mere ne budu poštovane. Komunalna milicija moći će da naloži da se isprazni objekat u kojem se krše mere, kao i da zabrani rad onim objektima u kojima se mere ne poštuju dok se nepravilnosti ne otklone, ali ne duže od 72 časa.

Gecić Law tim će nastaviti da redovno prati izmene propisa i o istima vas obaveštavati.