08 maj, 2020
Povratak na naslovnu

Narodna banka Srbije izdala preporuke učesnicima na tržištu osiguranja

Narodna banka Srbije („NBS“), pored svoje uloge centralne banke, takođe ima ulogu u nadzoru poslovanja društava za osiguranje, te je u skladu sa tim izdala nekoliko korisnih preporuka učesnicima na tržištu osiguranja kako bi što bolje prevazišli krizu izazvanu korona virusom. U cilju zaštite zdravlja korisnika usluga osiguranja i zaposlenih u sektoru osiguranja, kao i sprečavanja daljeg širenja bolesti uzrokovane korona virusom, NBS je preduzela korake kako bi zaštitila prava i interese korisnika usluga osiguranja i ujedno omogućila tim korisnicima da nastave sa korišćenjem istih.

 

Odloženo plaćanje premija osiguranja

Uzimajući u obzir delikatnost situacije u kojoj su se zatekli pojedini korisnici koji iz objektivnih razloga nisu u mogućnosti da izvrše uplate dospelih premija osiguranja, NBS je preporučila društvima za osiguranje da, omoguće svojim korisnicima odloženo plaćanje dospelih rata premije osiguranja, na način kojim neće umanjiti njihova prava iz zaključenih ugovora o osiguranju. U slučaju odlaganja plaćanja, korisnici bi rate premije osiguranja koje su dospele u periodu vanrednog stanja naknadno izmirili, bez obračuna kamate na dospele a neizmirene rate premija osiguranja, uz odgovarajuće raspoređivanje tih rata na preostali ugovoreni, tj. osigurani period. Treba napomenuti da odlaganje plaćanja rata premija osiguranja ni na koji način ne produžava važenje osiguranja, već samo i isključivo odlaže plaćanje dospelih rata.

 

Osiguranici – proverite svoje polise osiguranja

Pored preporuke odlaganja plaćanja dospelih premija, NBS želi da skrene pažnju svim srpskim državljanima – korisnicima životnog osiguranja, dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, a posebno putnog osiguranja, koji su se zatekli u stranoj zemlji, a imaju zaključene ugovore o osiguranju sa domaćim društvima za osiguranje, da dodatno provere da li imaju ugovoreno pokriće bolesti COVID-19, odnosno na koji način su tim ugovorima, odnosno uslovima osiguranja utvrđeni rizici koji su pokriveni osiguranjem, kao i isključenja u vezi s tim rizicima. NBS napominje da u zavisnosti od toga na koji način je ugovorom o osiguranju, odnosno uslovima osiguranja utvrđeno pokriće rizika, zavisiće i dalje postupanje u konkretnom slučaju. Ako zaključenim ugovorima o osiguranju nije ugovoreno pokriće bolesti COVID-19, NBS upućuje građane da u elektronskoj komunikaciji sa osiguravajućim društvom pribave dodatne informacije o ugovorenom pokriću rizika i isključenjima, kao i informaciju o tome da li društvo eventualno u svojoj ponudi ima osiguranje koje obezbeđuje to pokriće, odnosno na koji način bi se takvo dodatno pokriće moglo ugovoriti, te da li se može produžiti polisa putnog osiguranja.

 

Komunikacija je ključ

Ističemo da je sada posebno značajno da društva za osiguranje, kao i drugi učesnici na tržištu osiguranja koji obavljaju poslove posredovanja i zastupanja u osiguranju, ostvaruju komunikaciju (elektronskim putem) s postojećim i potencijalnim klijentima na jasan, fer način, da se ponašaju u skladu sa najboljim interesima korisnika usluga osiguranja. NBS očekuje da društva za osiguranje i drugi učesnici na tržištu osiguranja imaju u vidu okolnosti u kojima se mnogi korisnici usluga osiguranja nalaze ili se mogu naći. Ovo se pre svega odnosi na nemogućnost klijenata na plaćanje premije, podnošenje odštetnog zahteva/prigovora, ili potrebnih dokaza, iz različitih razloga.

 

Za više informacija možete nas kontaktirati na  covid19@geciclaw.com