11 apr, 2020
Povratak na naslovnu

Izdavanje hartija od vrednosti u vreme pandemije COVID-19

U setu mera koje je Vlada usvojila 10. aprila 2020. godine s ciljem ublažavanja ekonomskih efekata pandemije virusa COVID-19 i vanrednog stanja na privredu, našla se i Uredba o postupku za izdavanje dužničkih hartija od vrednosti („Uredba“).

Cilj Uredbe je da se obezbedi pojednostavljen postupak za izdavanje dužničkih hartija od vrednosti u toku vanrednog stanja, kao i u roku od 180 dana od prestanka vanrednog stanja.

Međutim, šta tačno Uredba predviđa?

 

Lakše do objavljivanja prospekta

Objavljivanje prospekata dužničkih hartija od vrednosti, kao i obavezna sadržina takvih prospekata, regulisani su Zakonom o tržištu kapitala („Zakon“) i podzakonskim aktima donetim na osnovu Zakona.

Naime, Komisija za hartije od vrednosti („Komisija“), po prijemu prospekta od strane potencijalnog izdavaoca, proverava da li prospekt ima zahtevanu formu i propisanu minimalnu sadržinu u skladu sa Zakonom. Ukoliko nađe da su ovi uslovi ispunjeni, Komisija odobrava objavljivanje prospekta.

Međutim, kako bi se u okolnostima vanrednog stanja ovaj postupak što više pojednostavio i time doprinelo ublažavanju finansijskih efekata trenutne situacije na tržišne učesnike, Uredbom se unose izvesne izmene u postupak sastavljanja i odobravanja prospekta.

Pre svega, Uredba predviđa da se prospekti sastavljaju kao jedinstveni prospekti, bez skraćenog prospekta, i to u pojednostavljenoj formi i s minimalnom sadržinom.  S tim u vezi, Komisija je preuzela obavezu da ovu pojednostavljenu formu i minimalnu sadržinu prospekta propiše u toku od 15 dana.

Takođe, Uredbom je propisano da u prospekt ne treba unositi podatke o izdavaocu koji su javno dostupni, kao ni podatke o finansijskim i revizorskim izveštajima izdavaoca.  Dovoljno je naznačiti gde se ti podaci mogu naći u elektronskom obliku i staviti link za relevantnu internet stranicu.  Ipak, prospekt mora sadržati poslednji redovni, odnosno konsolidovani godišnji finansijski izveštaj s izveštajem revizora izdavaoca, kao i godišnji izveštaj o poslovanju menadžmenta, ukoliko ga izdavalac sastavlja.

Komisija rešenjem odobrava objavljivanje prospekta u roku od 10 radnih dana od dana prijema urednog zahteva.

Ukoliko Komisija odobri prospekt, izdavalac stiče svojstvo javnog društva u smislu Zakona, ukoliko ga ranije nije imao, a to svojstvo zadržava u periodu trajanja dužničke hartije od vrednosti.  Ipak, sticanjem svojstva javnog društva za izdavaoca koji je akcionarsko društvo, ne nastaje obaveza tog društva da svoje akcije uključi u trgovanje na regulisano tržište, odnosno na MTP.