20 mar, 2020
Povratak na naslovnu

(e)Registracija osnivanja DOO u vanrednom stanju

Zbog globalne pandemije COVID-19, u Srbiji je 15. marta 2020. godine proglašeno vanredno stanje. Ova odluka je uticala na ograničavanje kretanja ljudi u cilju sprečavanja daljeg širenja virusa i smanjenja broja zaraženih. Od 17. marta, Srbija je usvojila pravila o policijskom času, što znači dalja ograničenja u pogledu svakodnevnog kretanja. Svi šalteri javnih institucija biće zatvoreni, osim onih čije bi zatvaranje ugrozilo kontinuirano funkcionisanje države u vanrednom stanju, uključujući i šaltere Agencije za privredne registre. Ali, šta se događa sa građanima koji imaju da obave raznu „papirologiju“, npr. da podnesu zahtev za registraciju osnivanja društva sa ograničenom odgovornošću („DOO“). Rešenje bi mogli naći u e-Registraciji kod Agencije za privredne registre Srbije („APR“). Naime, od 17. oktobra 2018. godine omogućena je elektronska registracija osnivanja jednočlanog DOO, a od 28. juna 2019. godine i osnivanje višečlanog DOO elektronskim putem.

 

 1. Ko može da podnese e-prijavu i u kojoj formi?

E-prijavu može da podnese fizičko lice (budući član društva) ili lice koje budući član društva  punomoćjem ovlasti da APR-u podnese e-prijavu osnivanja (punomoćnik). Budući član društva, odnosno punomoćnik, prijavu potpisuje svojim kvalifikovanim elektronskim potpisom, a punomoćnik prilaže punomoćje u obliku elektronskog dokumenta potpisanog elektronskim potpisom budućeg člana društva. Ovde treba primetiti da svi priloženi dokumenti moraju biti u originalu, ukoliko nije izričito propisano da mogu biti u fotokopiji (npr. fotokopija lične karte, kod papirnih zahteva). Međutim, s obzirom da se radi o e-prijavi, svi priloženi dokumenti moraju biti u formi elektronskih dokumenata i elektronski potpisani, tamo gde je neophodno. Ovde posebno ukazujemo na to da se i u uslovima vanrednog stanja overa Osnivačkog akta društva može  obaviti u prostorijama Javnog beležnika. Naime, u skladu sa Preporukama Ministarstva pravde Republike Srbije od 17. marta, preporučuje se javnim beležnicima da pored prijema dokumentacije putem elektronske pošte, obezbede i neposredan prijem pismena, uvođenjem jednog šaltera sa kontrolisanim brojem stranaka koji mogu da mu pristupe.

 

 1. Preduslovi za podnošenje e-prijave

Kako bi se osnovalo jednočlano ili višečlano DOO elektronskim putem, postoje četiri važna preduslova. Naime, kao podnosilac prijave, morate da imate:

 • kvalifikovani elektronski sertifikat (elektronski potpis) izdat od sertifikacionog tela u Republici Srbiji (koji će kasnije svakako koristiti za podnošenje finansijskih izveštaja ili komunikaciju sa Poreskom upravom). Treba napomenuti da sistem za elektronsko podnošenje prijava za registraciju preduzetnika i privrednih društava i sistem za elektronsko potpisivanje dokumenata ne podržava potpisivanje kvalifikovanim digitalnim sertifikatima na ličnim kartama koje su izdate pre 18. avgusta 2014. godine;
 • instaliran čitač elektronskih kartica i instaliranu NEXU aplikaciju za elektronsko potpisivanje (ukoliko već imate instaliranu NEXU aplikaciju obavezno preuzmite novu verziju potpuno besplatno). NEXU aplikacija je dizajnirana od strane APR-a i može služiti korisniku i za kreiranje svih budućih elektronskih dokumenata, faktura i sl.
 • imate mogućnost plaćanja elektronskim putem korišćenjem Visa, Dina ili MasterCard platne kartice,
 • otvoren nalog na Sistemu za centralizovano prijavljivanje korisnika APR-a („Sistem“ ili „e-aplikacija“), radi pristupa informacionom sistemu (koji će kasnije svakako koristiti za sve e-usluge APR-a).

 

 1. Dodatne usluge koje pruža e-aplikacija

Pomoću e-aplikacije, možete podneti:

 • prijavu za PDV evidentiranje,
 • prijavu za dodelu PIB-a,
 • obaveštenje nadležnoj instituciji da će član zasnovati radni odnos u društvu.

 

 1. Pogodnosti e-Registracije

Zasigurno, prva pogodnost je jednostavnost celog postupka. Početni korak za korisnike koji prvi put pristupaju Sistemu je kreiranje naloga u Sistemu (pogledajte video uputstvo o kreiranju naloga). Ukoliko ste Sistemu već pristupali, isti korisnički nalog možete koristiti i za e-Registraciju osnivanja jednočlanog ili višečlanog DOO. Treba samo da unesete svoju adresu e-pošte i lozinku. APR je pripremio Vodič u slikama kroz e-Registraciju osnivanja DOO, kao i uputstvo za korisnike u pdf formatu koja vam mogu pomoći pri e-Registraciji. Druga prednost je činjenica da se ceo postupak vodi na daljinu. E-Registracija je prvenstveno namenjena građanima koji žele uštedeti vreme i novac, ali pre svega, to bi bila velika stvar u borbi protiv korona virusa. Kao što vidite, moguće je osnovati jednočlano i višečlano DOO brzo, jednostavno i najvažnije sigurno, bez čekanja u prepunim  prostorijama.

 

Za više informacija možete nas kontaktirati na  covid19@geciclaw.com