25 maj, 2020
Povratak na naslovnu

Dodatna pojašnjenja – krediti Fonda za razvoj za održanje likvidnosti i ulaganje u obrtna sredstva

U okviru mera finansijske podrške privredi, Vlada je 10. aprila 2020. godine donela Uredbu o potvrđivanju Programa finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Program“).

 

U međuvremenu, Ministarstvo privrede, Fond za razvoj Republike Srbije i Privredna komora Srbije ponudili su odgovore na neka od najčešće postavljenih pitanja koja se tiču podizanja kredita na osnovu Programa, te u nastavku dajemo pregled najznačajnijih pojašnjenja.

 

 

 1. Kao sredstvo obezbeđenja do iznosa od 1.000.000,00 RSD, predviđene su menice korisnika kredita i lične menice osnivača (svih osnivača). Ukoliko je domaće fizičko lice osnivač sa učešćem od 10% (ujedno je to lice i direktor tj. zakonski zastupnik), dok je drugi osnivač firma iz Mađarske sa učešćem od 90%, da li je dovoljno kao instrument obezbeđenja dostaviti samo dve menice domaćeg fizičkog lica ili je potrebno još nešto?

 

U odgovoru se naglašava da se lične menice ne dostavljaju za stranog osnivača. Prema Programu, do iznosa kredita od 1.000.000,00 RSD, sredstvo obezbeđenja su lične menice osnivača i menice korisnika kredita. Dakle, u ovom slučaju, sredstvo obezbeđenja bi trebalo da budu menica privrednog društva kao korisnika i menica domaćeg osnivača.

 

 1. Ukoliko privredno društvo aplicira za kredit u iznosu do 10.000.000,00 RSD, a nema povezano pravno lice, koji su neophodni instrumenti obezbeđenja, osim menica?

 

U Programu se navodi da su, do iznosa kredita od 10.000.000,00 RSD, sredstva obezbeđenja menice korisnika kredita, lične menice osnivača (svih osnivača) i jemstvo povezanog pravnog lica. S druge strane, u odgovoru na ovo pitanje, navedeno je da do iznosa od 10.000.000,00 RSD, sredstvo obezbeđenja mogu da budu bankarska garancija, jemstvo drugog privrednog subjekta koje nije povezano sa korisnikom kredita, ručna zaloga, hipoteka.

 

Takođe, ukazujemo i na još jedno značajno pojašnjenje koje nije sadržano u Programu. Naime, ukoliko korisnik kredita ne poseduje neka od navedenih sredstava obezbeđenja može ih zameniti bankarskom garancijom. Zaloga na opremi i hipoteka mogu biti obezbeđenja za sve iznose kredita. Jemstvo bonitetnog privrednog subjekta (koje nije povezano pravno lice sa podnosiocem zahteva za kredit) može biti obezbeđenje za sve kredite do iznosa od 25.000.000,00 RSD.

 

Menice korisnika kredita i vlasnika mogu biti obezbeđenje kredita samo do iznosa od 1.000.000,00 RSD.

 

 1. Da li je moguće uzajamno jemstvo dva privredna subjekta koji istovremeno apliciraju za ista sredstva?

 

Da, ukoliko imaju zadovoljavajuću kreditnu sposobnost i ispunjavaju kriterijume (oko visine poslovnih prihoda i ostalih uslova) kako je navedeno u Kriterijumima i Uslovima za odobravanje kredita, na sajtu Fonda za razvoj.

 

 1. Da li knjigovodstvena agencija može da šalje zahteve za svoje klijente i prati proces, ukoliko klijenti ne mogu sami, иli svaki zahtev mora da bude poslat sa imejl adrese firme?

 

Knjigovodstvena agencija može poslati zahtev, ali je bitno da imejl koji je naveden u zahtevu bude operativan u smislu komunikacije s klijentom koji je podneo zahtev.

 

 1. Da li klijent može da aplicira za sredstva i u banci i kod Fonda za razvoj, ili mora u startu da se opredeli za jednu od te dve opcije kada su u pitanju garantni krediti?

 

Može aplicirati i po jednom i po drugom programu.

 

 1. Koji su penali za privredne subjekte ako smanje broj zaposlenih u toku trajanja kredita ili isplate dividendu do kraja godine?

 

Ukoliko se u toku korišćenja kredita utvrdi nepoštovanje bilo kojih odredbi Programa i ugovora, kredit će se proglasiti dospelim u celosti i pokrenuće se postupak prinudne naplate potraživanja, aktiviranjem sredstava obezbeđenja.

 

 1. Da li je za iznos kredita većeg od 2.000.000,00 RSD obavezno jemstvo fizičkog lica tj. da li je uvek obavezno jemstvo nekog fizičkog lica, ili je to samo za iznos od 1.000.000,00 do 2.000.000,00 RSD?

 

Za iznos do 1.000.000,00 dinara nije potrebno jemstvo uopšte. Za iznos do 2.000.000,00 dinara potrebno je jemstvo fizičkog lica koje je zaposleno na neodređeno vreme, a za iznose veće od 2.000.000,00 RSD, obavezno je jemstvo pravnog lica (i to do iznosa od 10.000.000,00 RSD jemstvo povezanog pravnog lica, a do iznosa od 25.000.000,00 jemstvo bonitetnog privrednog subjekta koji nije povezano pravno lice sa korisnikom kredita).

 

 1. Privredno društvo je ranije osnovano, ali nije poslovalo godinama. Dana 01.03.2020. pokrenuli su IT biznis te ostvarili prvi prihod. Da li uslov da maksimalan kredit može biti 50% prihoda iz prošle godine može da se primeni i na maksimalno 50% od tekućih prihoda ove godine?

 

Najviši iznos odobrenog kredita može biti do 50% ostvarenih poslovnih prihoda po poslednje predatom finansijskom izveštaju. Prihodi iz ove godine se ne mogu računati jer se iznos utvrđuje na osnovu predatog završnog računa.

 

 1. Da li procena vrednosti nepokretnosti u vlasništvu privrednog društva koja će se ponuditi kao obezbeđenje, mora biti dostavljena u momentu podnošenja zahteva, ili se ona dostavlja kada kredit bude odobren, a pre uspostavljanja hipoteke i puštanja kredita u tečaj?

 

Skenirana procena tržišne vrednosti dostavlja se odmah, zajedno sa zahtevom.

 

 1. Koliko je menica potrebno dostaviti uz zahtev i ostalu prateću dokumentaciju za dobijanje sredstava koje Fond daje usled pandemije COVID-19?

 

Maksimalan broj menica je 12. Menice se ne dostavljaju prilikom podnošenja zahteva, već kasnije nakon donošenja odluke o odobrenju kredita, prilikom potpisivanja ugovora o kreditu.

 

 1. Da li se pod povezanim pravnim licima podrazumevaju povezana pravna lica sa stanovišta Zakona o računovodstvu ili Zakona o porezu na dobit pravnih lica? Da li se u slučaju da je fizičko lice imalac udela od više 25% u dva ili tri privredna društva ona smatraju povezanim licima (Zakon o porezu na dobit pravnih lica)? Ako se smatraju povezanim licima a imamo dva mala pravna lica i jedno srednje pravno lice, da li je njihov limit za srednja pravna lica 120.000.000.00 RSD?

 

Ko su povezana lica, tumači se na osnovu Zakonu o privrednim društvima (pravila o grupi društava) i Zakona o bankama kumulativno. Limit za opisanu grupu je 120.000.000,00 RSD.

 

 1. Da li su potrebne potvrde svih banaka o ostvarenom prometu, kod kojih privredni subjekt ima otvoren račun ili samo od onih sa kojima je ostvarena najveća saradnja?

 

Ukoliko subjekt kod neke banke ima mali promet ili nema promet, nije neophodno dostavljanje svih potvrda. Međutim, kako se naglašava u odgovoru, u interesu društva je da dostave što realniji ostvaren promet.

 

 1. Da li sredstvo obezbeđenja može da bude zaloga na robi ukoliko se privredni subjekt bavi prodajom ili mora isključivo zaloga na opremi ili hipoteka na nepokretnostima?

 

Zaloga na robi ne može biti sredstvo obezbeđenja.

 

 1. Ukoliko je jedno fizičko lice osnivač i direktor u dva privredna društva, sa po 100% učešća u svakom, da li obe firme mogu podneti zahteve za kredite radi rešavanja problema likvidnosti?

 

Zahteve mogu podnetu oba privredna društva ali ukupan limit se ne može prekoračiti. Naravno potrebna su i adekvatna sredstva obezbeđenja.

 

 1. Ukoliko podnosilac zahteva za kredit ima dva povezana pravna lica, da li je za kredit od 5.000.000,00 RSD, potrebno dati jemstvo oba pravna lica?

 

Dovoljno je jemstvo jednog povezanog pravnog lica, ako ispunjava kriterijume i uslove.

 

 1. Ukoliko pravno lice želi da ponudi kao obezbeđenje zalogu na imovini koja nije u njegovom vlasništvu, nego ima samo ugovor o zakupu (konkretno, u pitanju su vozila čiji je vlasnik drugo pravno lice) šta je u tom slučaju potrebno da dostavi od dokumentacije uz zahtev za kredit?

 

Ukoliko oprema ili nepokretnost nisu u vlasništvu podnosioca zahteva za kredit, podnose se dokumenta vlasnika opreme ili nepokretnosti koja su navedena na sajtu Fonda za razvoj u Sadržaju dokumentacije.

 

 1. Da li kredit za likvidnost može da se koristiti za nabavku opreme, odnosno osnovnih sredstava?

 

Ne može. Kako se navodi u odgovoru, oprema se ne može kupovati kreditom za likvidnost, za investiciona ulaganja postoje druge vrste kredita koje su dostupne preko Fonda za razvoj Republike Srbije. Naime, krediti predviđeni Programom su namenski krediti za ulaganje u obrtna sredstva i održanje likvidnosti. Fond za razvoj je upravo taj koji će kontrolisati namensku upotrebu sredstava kredita dobijenog na osnovu Programa.

 

 1. Da li se kredit za likvidnost može koristiti za izmirivanje postojećih obaveza prema dobavljačima po osnovu ranije nabavke osnovnih sredstava i da li je namena ovih kredita isključivo za plaćanje obaveza po osnovu nabavke obrtnih sredstava, zarada i drugih obaveza tekuće likvidnosti?

 

Kreditom za likvidnost mogu se izmirivati obaveze prema dobavljačima, kako već postojeće tako i buduće obaveze prema dobavljačima; kredit se može koristiti i za nabavku obrtnih sredstava, isplatu zarada i drugih obaveza tekuće likvidnosti.

 

 1. Na koji tekući račun se uplaćuje naknada za korišćenje usluga Kreditnog biroa za kredit za obrtna sredstva COVID-19?

 

Uplate naknade za korišćenje usluga Kreditnog biroa potrebno je izvršiti na račun Fonda za razvoj broj 840- 2724-07, poziv na broj 7123, za izveštaj Kreditnog biroa.

 

 1. Da li se uplata za Kreditni biro može izvršiti sa računa privrednog subjekta i kao dokaz uplate poslati izvod gde se vidi uplata? Ili na koji drugi način treba?

 

Može se uplatiti sa računa firme. U dokumentaciji (videti link u odgovoru na pitanje br. 16) postoji i saglasnost za kreditni biro koja se takođe dostavlja.

 

 1. Da li zahtev za kredit može ručno da se popuni ili mora biti popunjen na računaru i odštampano?

 

Zahtev za kredit može se popuniti ručno ali radi bolje obrade kao i lakšeg iščitavanja dokumentacije najbolje je zahtev popuniti na računaru i dostaviti skeniran slanjem na e-mail adresu: prijemzahteva_covid19@fondzarazvoj.rs. Kompletna dokumentacija se dostavlja putem mejla.

 

 1. Naredno pitanje postavljeno je ispred akcionarskog društva koje ima 76 akcionara. U uslovima obezbeđenja Programa stoji da je neophodno dostaviti lične menice osnivača (svih). Da li je neophodno dostaviti lične menice svih akcionara?

 

U ovom slučaju, moguće je dostaviti lične menice većinskih akcionara, koji imaju 51% vlasništva

 

 1. Da li se odluke o odobravanju kredita donose tek krajem 2020. ili početkom 2021. godine, što bi značilo da kredite mogu početi da se koriste naredne godine?

 

Odluke će se donositi odmah nakon podnošenja kompletnih zahteva, a sredstva će moći da se koriste odmah po odobrenju, nakon potpisivanja ugovora o kreditu i dostavljanja sredstava obezbeđenja.

 

 1. Da li domaće pravno lice koje je razvrstano u srednje pravno lice prema poslednje dostupnim finansijskim izveštajima i koje je deo multinacionalne grupacije koja na konsolidovanom nivou spada u veliko pravno lice, može da konkuriše za sredstva?

 

Srednje pravno lice može konkurisati i ako je deo multinacionalne kompanije.

 

 1. Šta se dešava sa radnicima sa kojima je zaključen ugovor o radu na određeno vreme pre 16.03.2020. godine, a kojima ističe ugovor u naredna tri meseca? Da li se i ovi radnici računaju u broj koji ne sme biti otpušten (tj. da li se računaju u 10%)?

 

Ovi radnici se ne računaju