03 apr, 2020
Povratak na naslovnu

Bankarstvo u vreme krize – Centralna banka Crne Gore uvodi nove mere

Crna Gora je jedna od poslednjih zemalja pogođenih pandemijom. Iako je situacija u državi pod kontrolom, uticaj na ekonomiju zemlje je već ozbiljan. Male ekonomije kao što je crnogorska predstavljaju rizik za opstanak banaka, kada kriza kao što je ova ostavljaju prostor da banke nestanu. U tom smislu. Centralna banka Crne Gore („CBCG“) reagovala je brzo usvajanjem dve privremene mere u cilju održavanja likvidnosti banaka.

 

Kako se poslovanje banaka menja?

CBCG uvela je dve privremene mere koje izrazito menjaju poslovanje banaka i kojima se u određenoj meri odstupa od zakonom propisanih pravila.

Isplata dividendi

Banke neće moći da isplaćuju dividende u novcu ili drugim sredstvima. Ukoliko banka odluči da raspodeli deo dobiti akcionarima, moći će da učine to jedino u obliku akcija. Prema crnogorskom zakonu koji uređuje privredna društva, akcionari imaju pravo da dobiju pomenute akcije besplatno. Drugo, broj novih akcija koje dobijaju mora da bude proporcionalan broju akcija koje već poseduju. Ova mera bi trebalo da doprinese boljoj kapitalizaciji banaka, jer se njome sprečava odliv novca koji bi inače služio za pokriće duga banaka.

Izloženost banaka

Izloženost banke predstavlja sva potraživanja banke po kreditima i drugoj aktivi. Ovo uključuje i iznos vanbilansnih obaveza i nenaplaćene otpisane aktive koji se umanjuju za iznos potraživanja obezbeđenih kvalitetnim sredstvima obezbeđenja. Prema Zakonu o bankama, izloženost banke prema jednom licu ili grupi povezanih lica ne sme da iznosi više od 25% sopstvenih sredstava banke. Druga privremena mera usvojena od strane CBCG dozvoljava da procenat izloženosti bude viši od 25% sopstvenih sredstava banke. Međutim, banke neće moći samostalno da odlučuju o povećanju, već je potrebno odobrenje CBCG. Odluka CBCG zavisiće od razloga zbog kojih banka traži povećanje, od iznosa povećanja i roka do kog će banka vratiti izloženost na zakonom propisanu granicu. Ovo će olakšati poslovanje banaka jer je sada povećanje izloženosti dozvoljeno. Druga važna posledica ove odluke je da će klijenti banaka moći da dođu do potrebnih sredstava. Na ovaj način, kompanije koje su korisnici kredita će moći da prebrode krizu lakše uz pomoć kredita uzetog od banke.

 

Sledeći koraci CBCG

CBCG naglašava da će se privremene mere menjati u skladu sa razvojem ekonomskih dešava u Crnoj Gori. Takođe, prema CBCG, banke u Crnoj Gori su likvidne u dovoljnoj meri. CBCG prati razvoj situacije i potencijalne rizike po ekonomiju, srednjoročnu inflaciju, izdržljivost bankarskog sektora i finansijsku stabilnost. CBCG ima dovoljno sredstava da podrži poslovanje banaka ukoliko se potreba za dodatnim finansijskim sredstvima ukaže.

 

Za više informacija možete nas kontaktirati na  covid19@geciclaw.com